Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2014

Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

16.5.2014/1576 HFD:2014:78
Rättelseyrkande (yrkande om omprövning) - Bestämd tid - Kommun - Samservicekontor - Samservicelagen - Avvisande utan prövning
16.5.2014/1574 HFD:2014:77
Inlösen - Genomförande av detaljplan - Kommuns inlösningsrätt - Ansökan om inlösningsförrättning - Kommunalärende - Förvaltningsrättsskipning - Jorddomstol - Besluts överklagbarhet - Rättelseyrkande (yrkande om omprövning) - Beredning - Prövning
14.5.2014/1552 HFD:2014:76
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Markägare - Jämlikhet - Markanvändningsavtal - Grunder som hänför sig till markanvändning - Anvisning av område som rekreationsområde - Byggrätt - Exploateringstal
14.5.2014/1547 HFD:2014:75
Miljötillstånd - Behörig tillståndsmyndighet - Verksamheter som nämns i förordning - Verksamhetens miljökonsekvenser - Belägenhetskommun - Skjutbana
12.5.2014/1540 HFD:2014:74
Ärende som gäller förvaltningstvång - Förorening av mark - Förbud mot att förorena grundvatten - Förorenarens ansvar - Stad - Retroaktivitet - Ansvarsgrund - Den gamla vattenlagen - Förfarande
12.5.2014/1537 HFD:2014:73
Hälsoskyddslagen - Hälsoskyddsbestämmelser - Sanitär olägenhet - Buller - Utredningen i ärendet - Luftljudisolering - Bostadslägenhet - Bostadsaktiebolag - Anvisningar om boendehälsa
9.5.2014/1515 HFD:2014:72
Terrängtrafik - Motordrivet fordon - Egendomsskydd - Europeiska människorättskonventionen - Grundlag - Markägare - Sökande - Forststyrelsen - Vägfåra för fyrhjuling
9.5.2014/1512 HFD:2014:71
Mervärdesskatt - Fastighetsbegreppet - Bestående/tillfällig konstruktion - Flyttbar PVC-hall - Byggtjänst - Arbetsprestation som hänför sig till markyta - Huvudsaklighetsprincipen - Omvänd skattskyldighet i byggbranschen
8.5.2014/1507 HFD:2014:70
Förvaltningstvång - Markanvändnings- och bygglagen - Avfallslagen - Byggtillsynsärende - Nedskräpningsförbud - Städning av nedskräpat område - Vite - Proportionalitetsprincipen - Samtidigt infallande skyldigheter - Dödsbo
8.5.2014/1505 HFD:2014:69
Handlingsoffentlighet - Logguppgift - Polisens datasystem - Skyddsarrangemang för datasystem - Parts rätt att ta del av uppgifter
6.5.2014/1469 HFD:2014:68
Handikappservice - Färdtjänst för gravt handikappade - Möjlighet att anlita kollektivtrafikmedel - Läkarintyg - Fysioterapeututlåtande - Provresa
5.5.2014/1458 HFD:2014:67
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Överlåtelse av rörelse eller del av rörelse - Bolagisering av kommunförbunds affärsverk - Skattefria undersöknings- och laboratorietjänster i anslutning till hälso- och sjukvården - Återbäring till kommunen - Överlåtelse av goodwill - Tillämpning av direktiv
2.5.2014/1444 HFD:2014:66
Beskattning av personlig inkomst - Förvärvsinkomst eller kapitalinkomst - Belöningssystem för personer i ledande ställning - Holdingbolag - Kringgående av skatt
30.4.2014/1439 HFD:2014:65
Plan för snöskoterled - Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheternas planer och program - SOVA - Plan och program som förutsätter en miljöbedömning
23.4.2014/1388 HFD:2014:64
Förvaltningstvist - Gravskötselkontrakt - Kontrakt om att sköta en grav för alltid - Uppsägning av ett sådant kontrakt - Gravskötselfond - Fråga om tillräckliga medel - Avkastningskalkyler - Bokföringsvärde - Gängse värde
17.4.2014/1301 HFD:2014:63
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd för näringsidkare - Associationsavtalet mellan Republiken Turkiet och Europeiska ekonomiska gemenskapen samt tilläggsprotokollet till detta avtal - Etableringsfrihet - Standstill-klausul - Ny begränsning - Direkt rättsverkan - Kringgående av bestämmelser om inresa - Kommanditbolag - Förvärv av bolagsandel - Tidigare uppehållstillstånd för arbetstagare och avslagna ansökningar
17.4.2014/1300 HFD:2014:62
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd för näringsidkare - Associationsavtalet mellan Republiken Turkiet och Europeiska ekonomiska gemenskapen samt tilläggsprotokollet till detta avtal - Etableringsfrihet - Standstill-klausul - Ny begränsning - Direkt rättsverkan - Kringgående av bestämmelser om inresa - Öppet bolag - Köp av bolagsandel - Utredning om betalning av bolagsandel - Bolag ägt av en släkting - Tidigare avslag på ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare - I Finland bosatt ex-make - Knapphändiga uppgifter om företag - Grundad anledning att misstänka kringgående av bestämmelser
16.4.2014/1274 HFD:2014:61
Mervärdesskatt - Efterbeskattning - Skatteförhöjning - Återvisning av ärende - Tillämpning av upphävt lagrum
16.4.2014/1276 HFD:2014:60
Överenskommelsen mellan Finland och Australien om utlämning för brott - Justitieministeriets begäran om utlämning för brott - Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Möjlighet att söka ändring - Processuella garantier - Avvisande av ansökan
9.4.2014/1183 HFD:2014:59
Vattenvård - Anslutningsskyldighet - Befrielse från anslutningsskyldighet - Förutsättningarna för befrielse - Kloak - Torrklosett - Inget rinnande vatten - Förändrade förhållanden - Omprövning av förutsättningarna för befrielse
Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.