Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2014

Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

6.6.2014/1773 HFD:2014:98
Hälso- och sjukvård - Avtal om att producera social- och hälsovårdstjänster för en kommun - Privat serviceproducent - Uppgift som innebär utövning av offentlig makt - Tjänsteförhållande - Tjänsteförordnande för viss tid
6.6.2014/1798 HFD:2014:97
Samkommun - Kommunindelning - Kommunsammanslagning - Samkommuns partsbehörighet - Kommun - Medlemskap i samkommun - Förvaltningstvistemål
6.6.2014/1791 HFD:2014:96
Körrätt - Körförbud - Rattfylleri - Taxichaufför - Yrkeskörtillstånd - Förbud mot dubbel bestraffning - Ne bis in idem
6.6.2014/1790 HFD:2014:95
Körrätt - Körförbud för viss tid - Ne bis in idem - Fråga om dubbel bestraffning - Människorättskonventionen - Trafikförseelse - Överhastighet - Ordningsbot - Bötesstraff
5.6.2014/1765 HFD:2014:94
Kommunalärende - Förfarande som iakttagits i en förvaltningsdomstol - Hörande - Rektor - Ändring av tjänsteutövningsplats - Ändring av tjänsteutövningsskyldighet - Direktionsrätt - Besluts överklagbarhet
4.6.2014/1756 HFD:2014:93
Vattentjänster - Anslutningsskyldighet - Befrielse från anslutningsskyldighet - Fastighet - Fastighet som grund för anslutningsskyldighet - Byggnad som grund för anslutningsskyldighet
4.6.2014/1753 HFD:2014:92
Gåvoskatt - Skattelättnad vid generationsväxling - Medlemskap i bolags styrelse - Ekonomichef - Ledningsgrupp
2.6.2014/1747 HFD:2014:91
Utrikesrepresentation - Särskild ersättning - Keva - Besvärsmyndighet - Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden - Högsta förvaltningsdomstolen - Försäkringsdomstolen - Beloppet av månadsersättning - Lagändring - Övergångsbestämmelse - Make till tjänsteman
30.5.2014/1730 HFD:2014:90
Beskattningförfarande - Skatteförhöjning - Rättegång inom skälig tid - Behandlingsdröjsmål - Lagakraftvunnet beslut om skatteförhöjning - Gottgörelse för dröjsmål
30.5.2014/1722 HFD:2014:89
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - Tillräcklig utredning - Moderfastighetsprincipen - Byggrättskalkyl - Fritidsfastighets byggyta - Utredning av markförorening - Pälsfarm
30.5.2014/1704 HFD:2014:88
Beskattning av personlig inkomst - Utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande - Utbildningsutgifter - Levnadskostnader - Executive MBA-utbildning - Grundutbildning och postgraduala utbildning
27.5.2014/1678 HFD:2014:87
Televisionsverksamhet - Televisionsprogram - Sponsring - Inkvartering och bespisning av filmteam - Ekonomiskt understöd - Anmälan om sponsring - Anmärkning om lagstridigt förfarande
26.5.2014/1658 HFD:2014:86
Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Avtalsarrangemang mellan Folkpensionsanstalten och taxibranschen - Resekostnader som Folkpensionsanstalten ska ersätta - Beställningscentralsverksamhet - Direktersättning till taxiföretagare som utfört transporter - Tolkning av avtalsarrangemang - Koncessionsavtal - Offentlig upphandling
22.5.2014/1633 HFD:2014:85
Beskattning av personlig inkomst - Avdragsgill överlåtelseförlust - Försäljning av börsaktier till närstående - Underprissättning - Börskurs
21.5.2014/1634 HFD:2014:84
Avfallsärende -- Retursystem för dryckesförpackningar - Läskedrycker som införs från Estland - Godkännande för anteckning i producentregistret - Producentregistret - Accis - Avslag på ansökan - Extraordinära rättsmedel - Otillräcklig utredning
20.5.2014/1619 HFD:2014:83
Handlingsoffentlighet - Offentlighetslagens tillämpningsområde - Offentligt uppdrag - Offentlig makt - Försäkringsbolag - Lagstadgad försäkring - Sakkunnigläkare - Anställningsförhållande - Uppdragsförhållande - Sekretessbelagd uppgift - Affärshemlighet - Yrkeshemlighet - Uppgift som beskriver personliga förhållanden - Identitet
20.5.2014/1614 HFD:2014:82
Arvsbeskattning - Gåva inom förloppet av två år - Två dödsfall
20.5.2014/1612 HFD:2014:81
Elmarknadslagen - Energimarknadsverkets beslut om fastställande - Avkastning av nätverksamhet och avgifter för överföringstjänster - Ändring av beslut om fastställelse - Avslutad tillsynsperiod - Ett ämbetsverks utövning av prövningsrätt - Marknadsdomstolens behörighet
19.5.2014/1602 HFD:2014:80
Markanvändning och byggande - Bygglov - Detaljplanebestämmelse - Användningsändamål - Byggande som betjänar den sociala sektorn - Boendeenhet - Servicehem för åldringar - Grupphem - Tillhandahållande av vårdtjänster - Våningsyta
19.5.2014/1599 HFD:2014:79
Markanvändnings- och bygglagen - Placering av avlopp och vattenledning - Vattenområde - Behov av tillstånd enligt vattenlagen - Beviljande av bestående nyttjanderätt - Lagprioritet
Avgörandena nummersvis

200-181 180-161 160-141 140-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.