31.12.2014/4122 HFD:2014:199

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Reducerad skattesats - Ljudbok och e-bok - Principen om neutralitet i beskattningen - Förhandsavgörande av unionens domstol

Det gällde för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra om på försäljning av CD-skivor, CD-ROM-skivor, minnesstickor eller andra motsvarande fysiska bärare skulle tillämpas den reducerade skattesats om vilken bestäms i 85 a § 1 mom. 7 punkten, trots att enligt 85 a § 3 mom. i mervärdesskattelagen reducerad skattesats tillämpas endast på tryckta böcker.

Enligt den dom C-219/13, K, som unionens domstol gav med anledning av högsta förvaltningsdomstolens begäran om förhandsavgörande, skulle artikel 98.2 första stycket och punkt 6 i bilaga III till rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i deras lydelse enligt rådets direktiv 2009/47/EG av den 5 maj 2009, tolkas så att de inte utgör hinder för en nationell lagstiftning såsom den som är aktuell i det nationella målet, enligt vilken böcker som ges ut på papper är föremål för en reducerad skattesats och böcker som ges ut på andra fysiska bärare, såsom cd-skivor, cd-rom eller minnesstickor, är föremål för normalskattesatsen, under förutsättning att den princip om skatteneutralitet som ligger till grund för det gemensamma mervärdesskattesystemet iakttas, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att tryckta böcker å ena sidan och böcker som ges ut på andra fysiska bärare å andra sidan inte till användningssätt och egenskaper är i den mån likadana att principen om neutralitet i beskattningen förutsätter att de beskattas på samma sätt. Bestämmelsen i mervärdesskattelagen, enligt vilken den reducerade skattesatsen för böcker begränsas till att gälla endast tryckta böcker, stod inte i strid med unionsrätten. På försäljningen av ljudböcker och e-böcker som ges ut på CD-skivor eller CD-ROM-skivor, minnesstickor eller andra motsvarande fysiska bärare tillämpades inte den reducerade skattesats om vilken bestäms i 85 a § 1 mom. 7 punkten i mervärdesskattelagen. Bolagets besvär avslogs. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte centralskattenämndens slutsats i ärendet.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 25.5.2011 - 31.12.2012.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom.1 punkten, 17 §, 84 § och 85 a § 1 mom. 7 punkten och 3 mom.

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 2.1 a och 2.1 c, 14.1, 24.1, 96, 98.1, 98.2 samt bilaga III punkt 6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.