30.12.2014/4115 HFD:2014:197

Kommunindelning - Statsrådets beslut - Tvångssammanslagning - Kriskommun - Grundlagsenlighet - Kommunal självstyrelse - Mottagande kommun

Statsrådet hade med stöd av 18 § 3 mom. i kommunstrukturlagen vid sitt allmänna sammanträde beslutat att Tarvasjoki kommun, som befann sig i en speciellt svår ekonomisk ställning, skulle slås samman med Lieto kommun, trots att kommunfullmäktige i Lieto har de motsatt sig en sådan ändring i kommunindelningen. Ändringssökandena ansåg att 18 § 3 mom. i kommunstrukturlagen, eller åtminstone en tillämpning av detta lagrum på Lieto, som inte var någon kriskommun, står i stod med den i grundlagen skyddade kommunala självstyrelsen.

Av 18 § 3 mom. i kommunstrukturlagen framgår att statsrådet under de förutsättningar om vilka bestäms i detta lagrum har behörighet att besluta om ändring av kommunindelningen trots att fullmäktige i en kommun som berörs av ändringen motsätter sig den. En sådan ändring av kommunindelningen innebär ett ingrepp i självstyrelsen för invånarna i den kommun som motsätter sig ändringen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att grundlagsutskottet (GrUL 20/2013 rd) hade varit involverat när 18 § 3 mom. i kommunstrukturlagen stiftades. I sitt utlåtande hade grundlagsutskottet som en särskild omständighet nämnt den föreslagna bestämmelsens betydelse för kommuner som utan att själva vara kriskommuner motsätter sig kommunsammanslagning. De intressen som låg i bakgrunden till tvångssammanslagningarna legitimerade även ett så betydande ingrepp i den kommunala självstyrelsen som detta. Statsrådets beslut stod inte i strid med grundlagen.

Finlands grundlag 121 § 1 mom. och 122 § 2 mom.

Kommunstrukturlagen 18 § 3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.