23.12.2014/4060 HFD:2014:188

Utlänningsärende - Återförening av familj - Anknytningsperson - Besvärsrätt

I ärendet var det fråga bland annat om huruvida en äkta make som var anknytningsperson hade besvärsrätt i ett ärende där den andra maken fått avslag på in ansökan om uppehållstillstånd.

Helsingfors polisinrättning hade avslagit A:s ansökan om uppehållstillstånd med hänvisning till att det fanns grundad anledning att misstänka att A hade ingått äktenskap med finska medborgaren B i avsikt att kringgå bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet på det sätt som avses i 36 § 2 mom. i utlänningslagen. A och maken B överklagade polisinrättningens beslut hos förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolen avvisade B:s besvär med hänvisning till att anknytningspersonen inte i det ärende som gällde A:s uppehållstillstånd var en sådan part som avses i 6 § i förvaltningsprocesslagen. Förvaltningsdomstolen hade ansett att en anknytningsperson inte längre hade besvärsrätt i ärenden som gällde återförening av familj sedan anknytningspersoners rätt att anhängiggöra ansökningar om återförening av familj hade upphört genom den ändring av 62 § i utlänningslagen (10.6.2011/631) som hade trätt i kraft 1.1.2012. Förvaltningsdomstolen avslog sökanden A:s besvär.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att ändringen av 62 § i utlänningslagen hade berott på att biometriska kännetecken tagits i bruk. Detta hade gjort det nödvändigt att i samband med att en ansökan om uppehållstillstånd inlämnades ta sökandens fingeravtryck för det uppehållstillståndskort som eventuellt skulle beviljas senare. Med hänsyn till detta hade det varit nödvändigt att också ändra bestämmelserna om vem som fick anhängiggöra en ansökan om uppehållstillstånd, eftersom sökanden själv måste vara närvarande när ansökan lämnades.

Ett avslag på en ansökan om uppehållstillstånd inskränkte makarnas möjlighet att tillsammans leva familjeliv i Finland. Ett beslut med vilket anknytningspersonens make inte beviljades uppehållstillstånd i Finland berörde således även anknytningspersonens fördel och rätt på det sätt som avses i 6 § i förvaltningsprocesslagen. En inskränkning av en parts rätt att söka ändring hade förutsatt ett separat stadgande om saken och anknytningspersonens rätt att söka ändring hade inte kunnat inskränkas enbart genom ändringen av 62 § i utlänningslagen. Anknytningspersonen hade besvärsrätt över det beslut med vilket makens ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband hade avslagits.

Europeiska människorättskonventionen artikel 8

Utlänningslagen 3 § 1 mom. 15 punkten, 37 § 1 mom., 50 § 1 mom., 62 § och 192 § 2 mom.

Förvaltningsprocesslagen 6 § 1 mom. och 74 § 1 och 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.