23.12.2014/4059 HFD:2014:193

Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt på försäljning - Finansiell tjänst - Begreppet särskild investeringsfond - Förvaltning av fond

I ett kommanditbolag som man planerade att bilda för placeringsverksamhet skulle en fond utanför statsbudgeten, A, ha bestämmanderätten i det aktiebolag, GP Ab, som skulle vara ansvarig bolagsman (General Partner) i kommanditbolaget. A hade för avsikt att som enda placerare placera medel i kommanditbolaget. Kommanditbolaget skulle placera dessa medel vidare i antingen inhemska eller utländska olistade företag. Kommanditbolaget eller GP Ab skulle inte ha egen personal, utan det var meningen att kommanditbolaget skulle sköta sin administration genom att köpa tjänster av ett utländskt Advisory-bolag. Frågan gällde om GP Ab med stöd av omvänd betalningsskyldighet skulle betala mervärdesskatt för de tjänster som bolaget köpte av det utländska Advisory-bolaget.

I mervärdesskattelagen finns ingen bestämmelse om skattefrihet för förvaltning av särskilda investeringsfonder (i finlandssvensk lagtext kallade placeringsfonder). Enligt 135.1.g i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG ska medlemsstaterna från skatteplikt undanta förvaltning av särskilda investeringsfonder sådana dessa definieras av medlemsstaterna. När begreppet särskild investeringsfond tolkas i överensstämmelse med unionens domstols rättspraxis, ska utgångspunkten vid tolkningen vara ett sådant företag för kollektiva investeringar som avses i rådets direktiv 85/611/EEG, men utöver detta ska begreppet särskild investeringsfond i mervärdesskattedirektivet anses omfatta också andra investeringsfonder som till sina särdrag motsvarar fonder som avse i nämnda direktiv 85/611/EEG. Enligt unionens domstols rättspraxis är ett särdrag hos särskilda investeringsfonder bland annat att det är fråga om gemensam placering av medel. Därför skulle kommanditbolaget, i vilket endast A placerade medel, inte betraktas som ett sådant i mervärdesskattedirektivet avsett särskilt investeringsföretag vars förvaltning skulle undantas från skatt.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte centralskattenämndens slutsats, enligt vilken det aktiebolag som skulle bildas, GP Ab, skulle betala mervärdesskatt för de tjänster som bolaget köpte av det utländska Advisory-bolaget.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 22.1.2014 - 31.12.2015

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 9 § 1 mom., 41 §, 42 § 1 mom. 6 punkten och 3 mom. samt 65 §

Direktivet om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artikel 135.1.g

Direktivet 85/611/EEG artikel 1.2 om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

Unionens domstols dom i målet C-464/12, ATP PensionService

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.