23.12.2014/4054 HFD:2014:190

Mervärdesskatt - Rättelse av avdrag - Förskottsbetalning - Köp som inte fullföljs

A Ab, som hörde till en skattskyldighetsgrupp och som bedrev leasingverksamhet, hade beställt en maskin av en säljare som var skattskyldig i Finland. A Ab hade till säljaren erlagt förskottsbetalningar, i vilka ingick mervärdesskatt som A Ab hade dragit av i sin skattedeklaration för de månader under vilka förhandsbetalningarna ägde rum. Säljarens likvidationstillstånd och betalningsoförmåga medförde att säljaren inte levererade maskinen och inte heller återbetalade förskotten. Frågan gällde om A Ab skulle rätta de mervärdesskatteavdrag som bolaget gjort med anledning av förskottsbetalningarna, eftersom köpet inte fullföljdes.

Enligt artiklarna 184 och 185 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG och unionens domstols dom i målet C-107/13, FIRIN skulle avdrag som gjorts med anledning av förskottsbetalningar rättas när leverans inte sker och säljaren inte återbetalar förskotten. Bestämmelsen i 118 § i mervärdesskattelagen blev tillämplig endast om säljaren ger köparen rabatt eller annan motsvarande gottgörelse. Bestämmelserna i artiklarna 184 och 185 hade inte till den del som det nu var fråga om genomförts genom bestämmelsen i 118 § i mervärdesskattelagen och skyldighet att rätta avdragen kunde inte heller baseras på någon annan bestämmelse i mervärdesskattelagen eller, med hänsyn till principen om lagbundenhet i beskattningen, på direktivets tolkningsverkan. Centralskattenämndens förhandsavgörande upphävdes och som nytt förhandsavgörande meddelades att skattskyldighetsgruppen inte skulle rätta de mervärdesskatteavdrag som den gjort med anledning av förskottsbetalningarna.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 6.3.2013 - 31.12.2014.

Mervärdesskattelagen 15 § 1 mom., 78 § 1 mom. 1 punkten, 118 §, 102 § 1 mom. 1 punkten och 141 §

Direktivet om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artiklarna 62, 63, 65, 168.a, 184, 185.1 och 186

Unionens domstols dom i målet C-107/13, FIRIN

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.