19.12.2014/4021 HFD:2014:183

Bilskatt - Extraordinära rättsmedel - Ansökan om återbrytande - Skatteprocent - Ändring av grunden för hur en skatt bestäms - Unionsrättens inverkan - Förutsättningar för återbrytande - Effektivitetsprincipen - Likvärdighetsprincipen - Rättssäkerhet - Rättskraft - Laga kraft

.

A hade år 2009 till Finland importerat en personbild av märket Volvo, som år 2002 hade tagits i bruk i ett annat medlemsland. Vid beskattningen hade det ansetts att bilskatt skulle påföras enligt skatteprocenten 42,60 %. Denna skatteprocent hade bestämts på basis av de koldioxidutsläpp vid blandad körning som hade införts i registeruppgifterna för bilen. I målet var det fråga om huruvida det laga kraft vunna bilbeskattningsbeslut som tulldistriktet fattat med tillämpning av de då gällande bestämmelserna i 5 a § (1292/2007) i bilskattelagen skulle återbrytas på den grunden att beslutet på det sätt som framgick av högsta förvaltningsdomstolens beslut 2014:182 grundade sig på ett förfarande som stod i strid med unionsrätten till den del som man vid verkställandet av beskattningen inte genom diskrimineringsbedömning hade försäkrat sig om att för bilen inte hade burits upp mera skatt än vad som återstod i en motsvarande bil som redan var registrerad i Finland.

Högsta förvaltningsdomstolen tog ställning till förutsättningarna för att återbryta det laga kraft vunna beslutet genom att göra en sammantagen bedömning av omständigheterna i saken. A hade inte sökt ändring i beskattningen av bilen inom den utsatta tiden, över tre år. Avsikten med systemet för återbrytande av beslut är inte att uppgiften att rätta eller ändra en beskattning efter den tre år långa tiden inom vilken rättelse kan sökas ska överföras från skattemyndigheten till högsta förvaltningsdomstolen för utövning av rätten att återbryta beslut. När man tog hänsyn till förutsättningarna för tillämpning av 63 § 1 och 2 mom. i förvaltningsprocesslagen samt till att unionens domstols i sin rättspraxis inte som regel har förutsatt att ett laga kraft vunnet beslut ska återbrytas ens i det fall att det ska anses ha stått i strid med unionsrätten, avslogs ansökan om återbrytande av beslutet.

År 2009 verkställd debitering av bilskatt

Förvaltningsprocesslagen 63 § 1 och 2 mom.

Bilskattelagen 5 a § (1292/2007)

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen artikel 90

Unionens domstols domar i målen C-290/05, Nádasi, C-333/05, Németh, C-402/09, Tatu, C-437/12, X och C-224/01, Köbler

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.