27.10.2014/3277 HFD:2014:157

Kommunikationsmarknadslagen - Marknaden för bredbandstillträde i grossistledet - Kommunikationsverkets i kommunikationsmarknadslagen föreskrivna samarbete med Europeiska kommissionen och Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation - Kommissionens rekommendation - Definition av relevant marknad - Företag med betydande marknadsinflytande - Skyldigheter för företag med betydande marknadsinflytande

Kommunikationsverket hade i ett beslut som gällde marknaden för bredbandstillträde i grossistledet definierat den relevanta nyttighetsmarknaden och geografiska marknaden och ansett att det i beslutet avsedda teleföretaget inte längre skulle betraktas som ett företag med betydande marknadsinflytande på ett marknadsområde som omfattade huvudstadsregionen. Kommunikationsverket hade vidare ansett att teleföretaget fortfarande hade betydande marknadsinflytande på de områden som definierades i beslutet och med stöd av kommunikationsmarknadslagen fastställt flera sådana skyldigheter för företaget som kan fastställas för ett företag med betydande marknadsinflytande.

På de grunder som framgår av högsta förvaltningsdomstolens beslut ansåg högsta förvaltningsdomstolen att Kommunikationsverkets beslut inte var lagstridigt i fråga om Kommunikationsverkets i kommunikationsmarknadslagen föreskrivna samarbete med Europeiska kommissionen och Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, definitionen av relevanta marknader, konstaterandet beträffande teleföretagets ställning som företag med betydande marknadsinflytande eller skyldigheter vid betydande marknadsinflytande. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Kommunikationsverket hade kunnat besluta att inte fastställa uthyrningsskyldighet och skyldighet till icke-diskriminerande prissättning för bredbandshastigheter som understeg 8 Mbit/s. Kommunikationsverkets beslut var inte lagstridigt heller på den grunden att verket inte hade fastställt skyldighet att iaktta kostnadsorienterad prissättning och använda kostnadsredovisningssystem.

Det konkurrerande teleföretagets besvär avslogs.

Kommunikationsmarknadslagen 1 §, 16 § (363/2011), 17 § (363/2011) 1 och 3 mom., 18 § 1 mom. (363/2011) och 2 mom., 21 § (363/2011) 1, 2 och 3 mom., 21 a § (363/2011) 1, 2, 3 och 4 mom., 24 §, 33 § 1 och 2 mom., 37 § (47/2005) 1 mom., och 87 §

Ramdirektivet (direktivet 2002/21/EG) artiklarna 8, 15.1, 15.2 och 15.3, 16.1., 16.3 och 16.4 samt 19.1 och 19.2

Tillträdesdirektivet (direktivet 2002/19/EG) artiklarna 8.4 samt 13.1 och 13.2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.