22.10.2014/3213 HFD:2014:153

Postverksamhet - Brevförsändelser - Koncession för postverksamhet - Koncessionsvillkor - Skyldighet med samma innehåll som postlagen - Skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster - Koncessionsvillkor som innebär en skyldighet på motsvarande nivå som skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och som överlappar denna skyldighet - Leveransvillkor - Skyldighet att motta och förmedla brevförsändelser - Tjänster vid adressförändring och önskat avbrott i utdelningen - Antalet utdelningar per vecka - Verksamhetsställen i kommuner - Besluts lagstridighet

Statsrådet hade vid sitt allmänna sammanträde beviljat ett företag koncession för postverksamhet som gällde postförsändelser och med stöd av 9 § 2 mom. 5 punkten i postlagen för koncessionen ställt villkor för att säkerställa tjänsternas kvalitet tillgänglighet och utförande.

Enligt 9 § 4 mom. i postlagen får koncessionsmyndigheten inte för en koncession ställa villkor som skulle leda till skyldigheter på motsvarande nivå som är överlappande med postlagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller med annan lagstiftning. Genom momentet har man implementerat artikel 9.2 i postdirektivet, enligt vilken en koncession för ett postföretag inte får medföra både skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster och ekonomiskt bidra till kostnaderna för tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster och i koncessionsvillkoren inte får upprepas villkor som gäller företagen enligt annan, icke sektorspecifik nationell lagstiftning.

Bestämmelsen i 9 § 2 och 4 mom. i postlagen skulle tolkas så, att bestämmelserna inte hindrade koncessionsmyndigheten att uppställa villkor som gällde samma frågor som bestämmelsen i postlagen. Ett koncessionsvillkor fick dock inte leda till att för innehavaren av koncessionen ställdes ett villkor på motsvarande nivå som för ett företag som tillhandahöll samhällsomfattande tjänster.

Statsrådet hade för koncessionen ställt villkor som gällde skyldighet att sätta upp leveransvillkor samt skyldighet att motta och förmedla en brevförsändelse för var och en som så önskade. Villkoren stod inte i strid med bestämmelsen i 9 § 4 mom. på den grunden att de innebar en upprepning av de till innehållet motsvarande skyldigheter som nämns i 40 och 41 § i postlagen.

I koncessionen hade även tagits in ett villkor enligt vilket innehavaren av koncessionen skulle ordna tjänster i anslutning till adressförändring och önskat avbrott i utdelningen. Villkoret ansågs hänföra sig till hur postföretaget ordnade tillhandahållandet av dessa tjänster, så att det kunde fullgöra sina skyldigheter i anslutning till frambefordran av försändelser och behandling av obeställbara försändelser enligt 53 § 3 mom. och 54 § 2 mom. i postlagen. Villkoret stod inte i strid med 9 § 2 eller 4 mom. i postlagen.

Statsrådet hade dessutom ställt som villkor för koncessionen att priserna skulle vara icke-diskriminerande, försändelser som lämnats för utdelning skulle delas ut minst tre gånger i veckan och att innehavaren av koncessionen i varje kommun inom sitt verksamhetsområde skulle ha ett verksamhetsställe där postförsändelser kunde lämnas för befordran, felaktigt utdelade försändelser skulle kunna returneras och i postlagen närmare specificerade brevförsändelser skulle kunna avhämtas. Dessa villkor ansågs leda till överlappande skyldigheter på motsvarande nivå som de skyldigheter att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som gäller för den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster. Statsrådets beslut upphävdes såsom lagstridigt till den del som det gällde dessa villkor och saken återvisades till denna del till statsrådet för ny handläggning.

Postlagen (415/2011) 3 §, 9 §, 16 § 1 mom., 17 § 1 mom., 26 § 1 mom., 33 § 2 mom., 40 § 1 mom., 41 §, 53 § 3 mom. och 54 § 2 mom.

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna, sådant det lyder ändrat genom direktiven 2002/39/EG och 2008/6/EG (postdirektivet) artikel 9.2 och 9.3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.