13.10.2014/3071 HFD:2014:150

Utlänningsärende - Skenäktenskap - Hörande - Muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen - Rättsskipning - Förvaltning

Migrationsverket hade avslagit en ansökan om att uppehållstillstånd skulle beviljas på grund av familjeband, eftersom Migrationsverket ansåg att det fanns grundad anledning att misstänka att äktenskapet hade ingåtts i avsikt att kringgå bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet. Besvären i förvaltningsdomstolen hade anförts av anknytningspersonen, som hade begärt att muntlig förhandling skulle förrättas för att hennes mor skulle höras om familjebandens äkthet. Förvaltningsdomstolen upphävde Migrationsverkets beslut och återvisade ärendet till Migrationsverket för ny handläggning på den grunden att ansökan inte borde ha avgjorts utan att man hört sökanden muntligen för att utreda förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd, eftersom det hos Migrationsverket hade uppstått en misstanke om att det var fråga om ett skenäktenskap, och för att utreda sökandens avsikt.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att riktigheten av det förfarande som Migrationsverket hade tillämpat när det gällde att höra sökanden inte skulle bedömas enligt de i rättspraxis hävdvunna principer som gällde förfarandet vid rättsskipning. När saken bedömdes enligt de rättsregler som framgår av 62 och 64 § i utlänningslagen, kunde det förfarande som ämbetsverket hade iakttagit när det inte hörde parterna muntligen inte anses ha varit felaktigt.

Utlänningslagen 7 § 2 mom., 36 § 2 mom., 62 § och 64 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 37 och 38 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.