25.9.2014/2852 HFD:2014:141

Arvsbeskattning - Testamentstagares skattskyldighet - Verkan av besittningsrättstestamente - Suspensivt villkor - Äganderättslöst läge

Två ogifta och barnlösa syskon, A och B, hade i sitt inbördes testamente föreskrivit att efter den förstas frånfälle skulle all hans eller hennes egendom med besittningsrätt tillfalla det efterlevande syskonet. Efter bådas frånfälle skulle all deras egendom tillfalla A:s och B:s bror C:s son D:s son och C::s son E:s bägge söner, enligt huvudtal. Förutom C hade A och B även andra i 2 kap. 2 § 2 mom. i ärvdabalken avsedda arvingar. Efter att A avlidit men medan B ännu levde ansågs den egendom som ingick i A:s kvarlåtenskap vara utan ägare. Följaktligen kunde A:s bror C:s sonson G inte påföras arvsskatt för kvarlåtenskapen efter A medan B ännu levde. Högsta förvaltningsdomstolen avslog de besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hade anfört.

Lagen om skatt på arv och gåva 1 § 1 mom., 2 § 2 mom. och 7 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.