25.9.2014/2847 HFD:2014:142

Miljöskyddslagen - Miljötillstånd - Tillståndsprövning - Tillståndsvillkor om hindrande av förorening - Djurstall - Lösdriftsladugård - Antalet dikor - Ministeriets bestämmelser och rekommendationer

Regiontillståndsverket hade beviljat sökanden ett miljötillstånd enligt vilket han fick hålla högst 90 dikor i lösdriftsladugård i stället för 120, vilket han yrkat i sin ansökan. Förvaltningsdomstolen hade avslagit sökandens besvär och i skälen till sitt beslut till denna del hänvisat till en del av de byggnadsbestämmelser och -anvisningar som fogats till jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillämpning av byggnadsbestämmelser och rekommendationer för byggande som stöds.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att förutsättningarna för beviljande av miljötillstånd skulle bedömas enbart utgående från bestämmelser om miljöskydd. Vid bedömningen av den förorening av miljön som ett djurstall eventuellt kunde medföra, hade det särskilt betydelse hur mycket djurgödsel som alstrades samt vilket utrymme som stod till förfogande för lagring och vilken areal för spridning av den. Vid prövningen av miljötillståndet kunde jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och -anvisningar beaktas som en juridiskt icke bindande förklaring om god praxis och goda tekniska lösningar i ifrågavarande bransch, men enbart till den del som de kunde ha betydelse när det gällde att hindra eller minska förorening av miljön. Eftersom begränsningen av antalet djur inte ha motiverats tillräckligt med tanke på förebyggande av olägenheter för miljön, upphävde högsta förvaltningsdomstolen förvaltningsdomstolens och regionförvaltningsverkets beslut och återvisade ärendet till regionförvaltningsverket för ny handläggning.

Miljöskyddslagen 1 § , 2 § 1 mom., 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 41 § 1 mom., 42 § 1 mom. samt 43 § 1 och 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.