12.9.2014/2694 HFD:2014:135

Gåvobeskattning - Skatteplikt - Äktenskapsskillnad - Avstående från utjämning

Enligt det utkast till avvittringsinstrument som makarna A och B hade satt upp med anledning av sin äktenskapsskillnad, skulle A genom giftorätt ha rätt att vi avvittringen få utjämning av B:s egendom. A och B hade begärt ett förhandsavgörande om huruvida B skulle anses få en gåva om A vid avvittringen helt skulle avstå från att med stöd av sin giftorätt yrka utjämning av B. Skatteförvaltningen förklarade i sitt förhandsavgörande att B inte skulle anses få någon skattepliktig gåva av A om A avstod från att yrka utjämning med stöd av giftorätten.

Förvaltningsdomstolen avslog de besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt anförde med anledning av förhandsavgörandet och konstaterade bland annat att giftorätten är ett civilrättsligt arrangemang som skapats för att skydda en make. I äktenskapslagen föreskrivs inte om något tvång att förrätta avvittring och lagen ställer inga hinder för att en make avstår från att yrka utjämning. Äktenskapslagens bestämmelser om avvittring är dispositiva, varför makarna har rätt att dela sin egendom även på annat sätt än enligt principen att vardera ska få hälften. Den egendom som vid avvittringen tillfaller en make med stöd av giftorätten är fri från gåvoskatt. På motsvarande sätt kan man anse att någon grund att gåvobeskatta inte uppstår när situationen hålls oförändrad, det vill säga när den ena maken inte utnyttjar sin rätt att yrka utjämning vid den avvittring som verkställs efter äktenskapsskillnaden. Med hänvisning till det ovan anförda och när i ärendet inte har visats att det skulle ha varit A:s uttryckliga avsikt att ge B en gåva av sin egendom, kan den omständigheten att A avstår från att yrka utjämning vid den avvittring som verkställs efter äktenskapsskillnaden inte betraktas som en sådan skattepliktig gåva från A till B som avses i 18 § 1 mom. i lagen om skatt på arv och gåva. Huruvida det enligt bestämmelserna i äktenskapslagen finns förutsättningar att jämka avvittringen saknar betydelse för detta avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte förvaltningsdomstolens beslut. Förhandsavgörande.

Lagen om skatt på arv och gåva 1 § 1 mom. och 18 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.