6.6.2014/1798 HFD:2014:97

Samkommun - Kommunindelning - Kommunsammanslagning - Samkommuns partsbehörighet - Kommun - Medlemskap i samkommun - Förvaltningstvistemål

Karleby stad hade genom en ansökan anhängiggjort ett förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen och yrkat att det skulle fastställas att staden direkt hade blivit medlem i en samkommun i stället för de tre kommuner som upplösts när de 1.1.2009 hade gått samman med Karleby stad. Samkommunen hade också anhängiggjort ett förvaltningstvistemål och i sin ansökan i förvaltningsdomstolen yrkat att det skulle fastställas att staden inte var medlem i samkommunen. Förvaltningsdomstolen hade först avvisat samkommunens ansökan med hänvisning till att samkommunen saknade partsbehörighet och inte prövat ansökan. Förvaltningsdomstolen hade därefter prövat stadens ansökan och avslagit stadens yrkande.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att samkommunen hade rätt att anhängiggöra förvaltningstvistemål för att det skulle fastställas att Karleby stad inte var medlem i samkommunen. Högsta förvaltningsdomstolen prövade också samkommunens yrkanden i saken.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde att kommunsammanslagningarna inte hade gjort staden till medlem i samkommunen. När en kommun som är medlem i en samkommun går samman med en annan kommun, upphör den samgående kommunen att vara medlem i samkommunen samtidigt som denna kommun upplöses. Enligt grundavtalet hade de tre kommunerna rätt till förmögenhetsrättslig ersättning, och denna rätt hade övergått till staden med stöd av 19 § i kommunindelningslagen. I samkommunens grundavtal fanns inga särskilda bestämmelser om att något av samkommunens organ kunde besluta ta med en ny medlemskommun i samkommunen. Med hänsyn till bestämmelserna i 78 och 79 § i kommunallagen om samkommuners grundavtal och ändring av sådana avtal kunde staden bli medlem i samkommunen endast genom en ändring av grundavtalet, och den universalsuccession beträffande egendom och skulder om vilken bestäms i 19 § i kommunindelningslagen gav inte direkt med stöd av lagen staden medlemskap i samkommunen. Kommunallagen eller kommunindelningslagen gav inte heller staden rätt att yrka att grundavtalet skulle ändras för att staden mot medlemskommunernas vilja skulle bli medlem i samkommunen.

Förvaltningsprocesslagen 6 § 1 mom., 69 § och 73 §

Kommunallagen 76 § 1 mom., 78 §, 79 § och 80 §

Kommunindelningslagen (1196/1997) 19 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.