5.6.2014/1765 HFD:2014:94

Kommunalärende - Förfarande som iakttagits i en förvaltningsdomstol - Hörande - Rektor - Ändring av tjänsteutövningsplats - Ändring av tjänsteutövningsskyldighet - Direktionsrätt - Besluts överklagbarhet

Undervisningschefen för den grundläggande undervisningen i en stad hade beslutat ändra en rektors tjänsteutövningsplats så att rektorn flyttades till en annan skola. Utbildningsnämnden hade avvisat rektorns rättelseyrkande (begäran om omprövning) utan att pröva yrkandet. Rektorn hade anfört besvär hos förvaltningsdomstolen, som hade att ta ställning till om undervisningschefens beslut var ett sådant beslut över vilket rättelseyrkande kunde framställas. Vid handläggningen av besvären hade förvaltningsdomstolen berett staden tillfälle att uttala sig över det yrkande om ersättning av rättegångskostnader som rektorn framställt. Förvaltningsdomstolen återvisade ärendet till utbildningsnämnden för handläggning av rättelseyrkandet.

Förvaltningsdomstolen borde ha berett staden tillfälle att uttala sig också om huvudsaken. Eftersom stadsstyrelsen i sina besvär i högsta förvaltningsdomstolen grundligt hade behandlat frågan huruvida utbildningschefens beslut var överklagbart, upphävdes förvaltningsdomstolens beslut dock inte och ärendet återvisades inte för ny behandling.

Stadens lärartjänster var tjänster inom stadens undervisningstjänster, inte tjänster vid enskilda skolor. Arbetsgivarens direktionsrätt omfattade bland annat rätt att bestämma var arbetet utfördes. Följaktligen fanns det grunder att anse att till direktionsrätten hörde rätt att ändra tjänsteutövningsplatsen. Rektorn hade emellertid under åtta års tid varit rektor vid samma skola och tjänsteutövningsplatsen hade tills vidare ändrats till en annan skola med anledning av motsättningar mellan rektorn och skolans övriga personal. Ändringen av tjänsteutövningsplatsen grundade sig på omständigheter som hänförde sig till rektorns person och inverkade också på rektorns undervisningsskyldighet. Undervisningschefens beslut skulle därför till sin juridiska karaktär uppfattas vara ett överklagbart beslut med vilket rektorns tjänsteutövningsskyldighet ändrades. Utbildningsnämnden skulle därför pröva rektorns rättelseyrkande.

Förvaltningsprocesslagen 36 §

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 17 § 1 mom. och 23, 24 och 50 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.