30.5.2014/1730 HFD:2014:90

Beskattningförfarande - Skatteförhöjning - Rättegång inom skälig tid - Behandlingsdröjsmål - Lagakraftvunnet beslut om skatteförhöjning - Gottgörelse för dröjsmål

Tullen hade efter en 2002 utförd granskning genom efterbeskattning förelagt A att betala bilskatt och skatteförhöjning. Högsta förvaltningsdomstolen hade med sitt beslut 2008 avslagit A:s besvär till den del som besvären gällde grunden för skatteförhöjningen och skatteprocenten, men återvisat ärendet till Tullen för ny handläggning till den del som det var fråga om bilens beskattningsvärde. A överklagade Tullens ändringsbeslut hos förvaltningsdomstolen och yrkade bland annat att skatteförhöjningen skulle avlyftas med hänvisning till bestämmelsen i 53 a § i förvaltningsprocesslagen om nedsättning eller undanröjning av ekonomisk påföljd till följd av dröjsmål. Förvaltningsdomstolen avvisade år 2011 A:s yrkande om avlyftande av skatteförhöjningen på den grunden att skatteförhöjningen såväl till sin grund som sitt belopp hade vunnit laga kraft genom högsta förvaltningsdomstolens beslut år 2008. Med anledning av besvären satte förvaltningsdomstolen ner beskattningsvärdet och skatteprocenten.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att när huvudsaken fortfarande var anhängig, hindrade högsta förvaltningsdomstolens tidigare beslut, som även innehöll ett ställningstagande till skatteförhöjningen, inte tillämpning av 53 a § i förvaltningsprocesslagen vid den nya handläggningen av saken. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att handläggningen hade fördröjts på det sätt som avses i nämnda lagrum och att dröjsmålet inte hade berott på A:s förfarande. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde helt den skatteförhöjning som A påförts och som uppgick till 2 013,55 euro.

Efterbeskattning av bilskatt år 2002

Förvaltningsprocesslagen 53 a §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.