27.5.2014/1678 HFD:2014:87

Televisionsverksamhet - Televisionsprogram - Sponsring - Inkvartering och bespisning av filmteam - Ekonomiskt understöd - Anmälan om sponsring - Anmärkning om lagstridigt förfarande

Ett produktionsbolag och detaljhandelsföretag hade avtalat om samarbete vid produktionen av ett televisionsprogram på bland annat följande villkor:

Detaljhandelsföretaget skulle

a) bistå vid produktionen av programmet genom att utan ersättning ställa företagets områden och affärer till en arbetsgrupps förfogande som filmningsplats under den tid som filmningen och förarbetena tog i anspråk,

b) till produktionsbolagets förfogande ställa en med lås försedd lokal som kontor för produktionen och förvaringsplats för filmningsutrustningen och bistå bolaget med att få filmningstillstånd och med information om filmningen, samt

c) under den tid som filmningen och förarbetena varade utan ersättning ordna inkvartering med helinackordering för de personer, högst 12 åt gången, som arbetade i produktionen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det i a) och b) var fråga om sedvanliga praktiska arrangemang som inte kunde betraktas som sådan sponsring som avses i 2 § 13 punkten i lagen om televisions- och radioverksamhet. Den inkvartering med helinackordering som detaljhandelsföretaget gratis erbjöd dem som arbetade i produktionen av programmet skulle däremot anses vara ett sådant ekonomiskt understöd till program som enligt 2 § 13 punkten i nämnda lag ska betraktas som sponsring, detta också i det fall att dess värde uppgick till det belopp som ändringssökanden hade uppgett.

Lagen om televisions- och radioverksamhet 2 § 13 punkten, 21 § 1 mom., 26 § 2 mom.

Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (2010/13/EG, direktiv om audiovisuella medietjänster) artikel 1.1 k

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.