26.5.2014/1658 HFD:2014:86

Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Avtalsarrangemang mellan Folkpensionsanstalten och taxibranschen - Resekostnader som Folkpensionsanstalten ska ersätta - Beställningscentralsverksamhet - Direktersättning till taxiföretagare som utfört transporter - Tolkning av avtalsarrangemang - Koncessionsavtal - Offentlig upphandling

Enligt sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner betalar Folkpensionsanstalten ersättning för resekostnader till en försäkrad till den del som dessa kostnader överstiger den försäkrades självriskandel. Folkpensionsanstalten har inte ansvar för att ordna transporterna.

Folkpensionsanstalten hade med Finlands Taxiförbund rf tecknat ett ramavtal om utbetalningen av de reseersättningar som beviljas med stöd av sjukförsäkringslagen eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. Enligt avtalet skulle utbetalningen ske så att ersättningen i ett direktersättningsförfarande utbetalas till den taxiföretagare som utfört transporten. Enligt ramavtalet skulle de regionala taxibolag som Folkpensionsanstalten och taxibranschen bestämde ha rätt att ansluta sig till ramavtalet genom att ingå avtal om elektroniskt direktersättningsförfarande med Folkpensionsanstaltens regionala försäkringsdistrikt. Ett enda taxibolag skulle vara ansvarigt för beställningscentralsverksamheten i hela försäkringsdistriktet. I enlighet härmed hade Folkpensionsanstaltens sju försäkringsdistrikt med de utvalda regionala taxibolagen ingått separata avtal om tillämpning av ovan nämnda elektroniska förfarande för utbetalning av direktersättning.

Inget anbudsförfarande hade ordnats beträffande de arrangemang som avtalen gällde eller direktersättningsförfarandet. Folkpensionsanstalten var i och för sig en sådan upphandlande enhet som avses i lagen om offentlig upphandling (348/2007).

Marknadsdomstolen hade ansett att ramavtalet mellan Folkpensionsanstalten och Finlands Taxiförbund rf samt de regionala direktersättningsavtal som ingåtts med stöd av ramavtalet utgjorde en helhet, som skulle betraktas som en sådan tjänstekoncession som avses i 5 § 6 punkten i lagen om offentlig upphandling.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till om unionsrättsliga rättsregler om tjänstekoncession och därmed bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling skulle tillämpas på direktersättningsarrangemanget mellan Folkpensionsanstalten och taxibranschen.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att med stöd av 267 i FEUF till unionens domstol framställa följande begäran om förhandsavgörande:

1. Ska unionsdomstolens rättspraxis om tjänstekoncession tolkas så att den inte ska tillämpas på en helhet av arrangemang som omfattar dels arrangemang för direktutbetalning av ersättningar vilkas utbetalning en myndighet svarar för och dels arrangemang för beställning av transporter vilka denna myndighet inte är ansvarig för?

2. Vilken betydelse ska tillmätas den indirekta följd av arrangemanget som utgörs av att syftet med beställningsarrangemanget är att minska de transportkostnader som Folkpensionsanstalten är skyldig att betala med offentliga medel?

Lag om offentlig upphandling (348/2007) 5 § 1 mom. 6 punkten, 6 § 1 mom. 4 punkten, 15 § 1 punkten och 21 § 2 mom.

Sjukförsäkringslagen (1224/2004) 2 kap. 1 §, 4 kap. 7 § 1 mom. och 15 kap. 9 §

Lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 15 § 1 mom.

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster artikel 1.4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.