21.5.2014/1634 HFD:2014:84

Avfallsärende -- Retursystem för dryckesförpackningar - Läskedrycker som införs från Estland - Godkännande för anteckning i producentregistret - Producentregistret - Accis - Avslag på ansökan - Extraordinära rättsmedel - Otillräcklig utredning

Birkalands miljöcentral hade 22.6.2006 beslutat att inte godkänna ett bolag för anteckning i det producentregister som är en del av retursystemet för dryckesförpackningar, eftersom bolaget till sin anmälan inte hade fogat tillräcklig utredning. Förvaltningsdomstolen hade avslagit bolagets besvär över miljöcentralens beslut. Birkalands miljöcentral hade senare, eller 22.4.2008, beslutat godkänna bolaget för registrering i producentregistret.

Bolaget hade ansökt om återbrytande av förvaltningsdomstolens beslut och yrkat att bolaget skulle införas i producentregistret från 25.1.2006, när den första anmälan gjordes.

Ett godkännande av bolagets ansökan om återbrytande skulle ha förutsatt ett återbrytande inte bara av förvaltningsdomstolens, utan också av Birklands miljöcentrals beslut 22.6.2006 samt att högsta förvaltningsdomstolen direkt skulle ha antecknat bolaget i producentregistret med stöd av den anmälan som bolaget hade gjort 25.1.2006. Högsta förvaltningsdomstolen hade dock inte behörighet att i första instans besluta att bolaget skulle antecknas i producentregistret. Bolaget kunde inte heller antecknas i registret retroaktivt, men ärendet kunde avgöras på nytt på basis av en ny anmälan, vilket också hade skett.

Av handlingarna i ärendet framgick att bolagets 25.1.2006 daterade anmälan inte hade upptagit alla de uppgifter som enligt lagen och statsrådets förordning 180/2005 ska ingå i en sådan och att bolaget inte heller hade lämnat dessa uppgifter i ett kompletteringsförfarande. Birkalands miljöcentrals beslut av 22.6.2006 kunde inte heller återbrytas på den grunden att det i ärendet skulle ha tillkommit ny utredning och att det inte hade berott av sökanden att den nya utredningen inte tidigare företetts. Miljöcentralens beslut av 22.6.2006 hade inte heller haft sin grund i att bolaget hade ett estniskt bolag som samarbetspartner, utan i att det inte hade framförts tillräcklig utredning för anteckning av bolaget i producentregistret. Den omständigheten att bolaget inte hade beretts tillfälle att uttala sig om ett e-postmeddelande från det estniska miljöministeriet hade inte heller varit ett sådant fel i förfarandet som väsentligt har kunnat inverka på beslutet och med anledning av vilket återbrytande av besluten skulle ha varit möjligt.

Förvaltningsprocesslagen 63 § 1 mom.

Lagen om accis på vissa dryckesförpackningar 3 § 1 mom. (1037/2004) 2 punkten

Avfallslagen (1072/1993) 18 k §, 50 b § (452/2004) 1 - 3 mom. och 50 c § (452/2004) 1 - 4 mom.

Statsrådets förordning om retursystem för vissa dryckesförpackningar (180/2005) 5 § 1 och 2 mom. och 6 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.