20.5.2014/1619 HFD:2014:83

Handlingsoffentlighet - Offentlighetslagens tillämpningsområde - Offentligt uppdrag - Offentlig makt - Försäkringsbolag - Lagstadgad försäkring - Sakkunnigläkare - Anställningsförhållande - Uppdragsförhållande - Sekretessbelagd uppgift - Affärshemlighet - Yrkeshemlighet - Uppgift som beskriver personliga förhållanden - Identitet

När ett privat försäkringsbolag fattade beslut i ärenden som gällde lagstadgade försäkringar, skötte bolaget ett offentligt uppdrag och utövade offentlig makt. På bolagets verksamhet tillämpades till denna del lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen), med stöd av 4 § 2 mom. i nämnda lag.

När försäkringsbolaget skötte lagstadgade uppgifter som innebar utövning av offentlig makt och fattade beslut i sådana ärenden deltog också sakkunnigläkare i verksamheten. Den omständigheten att läkarna stod i arbetsavtalsförhållande till försäkringsbolaget eller på uppdragsbasis gav utlåtanden till bolaget innebar inte att offentlighetslagen inte skulle tillämpas på uppgifterna om läkarnas identitet.

Rätten att få veta vem som utövade offentlig makt var en väsentlig dimension av den offentlighetsprincip som framgår av 1 § 1 mom. i offentlighetslagen. Denna rätt gällde inte bara en persons deltagande i ett enskilt beslut som innebar utövning av offentlig makt utan också frågan om personen var en del av en organisation som utövade offentlig makt och deltog i dess beslutsfattande.

När ett försäkringsbolag behandlade lagstadgade försäkringar, ingick uppgiften om sakkunnigläkarens identitet eller existensen av en sådan läkares anställnings- eller uppdragsförhållande i bolagets handlingar. Med hänsyn till bland annat att dessa läkare deltog i utövningen av offentlig makt, var en sådan uppgift ingen i 24 § 1 mom. 17 eller 20 punkten i offentlighetslagen avsedd affärs- eller yrkeshemlighet eller annan motsvarande sekretessbelagd omständighet som hade samband med affärs- eller yrkesverksamhet. Uppgifterna om dessa läkares identitet eller deras specialområden eller om specialisering som medför särskilt behörighet var inte heller sådana uppgifter om personliga förhållanden som är sekretessbelagda enligt 32 punkten i nämnda 1 mom. Uppgifterna var inte heller sekretessbelagda på någon annan grund.

I högsta förvaltningsdomstolen var det inte fråga om att ta ställning till om den som begärt utlämning av uppgifter hade rätt att i den form som avses i 16 § 3 mom. i offentlighetslagen till sig få utlämnade de uppgifter om sakkunnigläkarnas identitet som fanns upptagna i försäkringsbolagets personregister, det vill säga att få dem i kopia, utskrift eller elektronisk form.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 1 § 1 mom., 4 § 2 mom. samt 24 § 1 mom. 17, 20 och 32 punkten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.