19.5.2014/1602 HFD:2014:80

Markanvändning och byggande - Bygglov - Detaljplanebestämmelse - Användningsändamål - Byggande som betjänar den sociala sektorn - Boendeenhet - Servicehem för åldringar - Grupphem - Tillhandahållande av vårdtjänster - Våningsyta

Bygglov hade beviljats för ett grupphem med 9 bostäder och en våningsyta av 571 kvadratmeter. På samma tomt hade tidigare uppförts ett servicehem för åldringar med 12 bostäder och en våningsyta av 658 kvadratmeter. Byggplatsen var belägen på ett kvartersområde för radhus och andra kopplade bostadshus (AR) i en 1.1.1992 fastställd byggnadsplan, som enligt 213 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen gällde som detaljplan. Enligt detaljplanebestämmelserna innebar beteckningen (AR) kvartersområde för radhus och andra kopplade bostadshus. I detaljplanen hade tomten beteckningen e=0.3 so50%. Enligt detaljbestämmelserna fick hälften av byggrätten användas för lokaler som betjänade den sociala sektorn. Detta ansågs innebära att de lokaler som byggdes för den sociala sektorn till sin yta inte fick överstiga 50 procent av den totala våningsytan i byggnaderna.

Enligt byggprojektanmälan var grupphemmets våningsyta sammanlagt 508 kvadratmeter och bostadslokalernas sammanlagt 232 kvadratmeter. Av handlingarna framgick att såväl servicehemmet för åldringar som grupphemmet huvudsakligen bestod av hyresbostäder, som var avsedda för självständigt boende. I anslutning till grupphemmets bostäder planerades gemensamma utrymmen och rum där personal från boendetjänsten dygnet om fanns tillgänglig. Det var således till en del fråga om byggande som betjänade den sociala sektorn. Enligt en särskild bestämmelse i detaljplanen var även byggande för den sociala sektorn tillåtet på tomten. När man dessutom tog hänsyn till storleken av det tidigare på tomten uppförda servicehemmet för åldringar, vars våningsyta var 658 kvadratmeter, och storleken av det i besvären avsedda grupphemmet, som enligt planerna skulle ha våningsytan 571 kvadratmeter, kunde byggnadernas sammanlagda våningsyta inte till så stor del betraktas som i detaljplanebestämmelsen avsedda utrymmen för den sociala sektorn att över hälften av den i detaljplanen bestämda byggrätten om 1 425 kvadratmeter våningsyta skulle bli utnyttjad när grupphemmet byggdes. Det planerade byggandet stod således inte i strid med detaljplanen.

Markanvändnings- och bygglagen 50 §, 58 § 1 mom. och 138 § 1 mom. 1 punkten

Se även HFD:2014:42 och HFD:2014:43

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.