14.5.2014/1552 HFD:2014:76

Markanvändning och byggande - Detaljplan - Markägare - Jämlikhet - Markanvändningsavtal - Grunder som hänför sig till markanvändning - Anvisning av område som rekreationsområde - Byggrätt - Exploateringstal

Ändringssökanden hade anfört att dimensioneringsgrunderna och de sinsemellan olika exploateringstalen i en detaljplan inte hade visats basera sig på godtagbara grunder som skulle ha haft samband med markanvändningen, då ändringssökandens fastighet hade försetts med exploateringstalet e=0,10, medan exploateringstalet i kvarteren på andra sidan gatan fastställts till huvudsakligen e=0,20.

Enligt detaljplanen gav exploateringstalet e=0,10 i kvarteret 233 rätt att på ändringssökandens tomt uppföra två bostadsbyggnader. Väster om den väg som löpte längs ändringssökandens tomt fanns kvarteren 229 och 232, där fyra nya tomter i detaljplanen hade försetts med exploateringstalet e=0,20. På var och en av dessa tomter fick dock uppföras bara en bostad. Tomterna i kvarteren 229 och 232 var bildade från en fastighet vars övriga i nämnda kvarter belägna områden i planen hade anvisats för närrekreation (VL).

När man tog hänsyn till att rekreationsområdena i kvarteren 229 och 232, vilka gjorde det möjligt att i detaljplanen anvisa ett rekreationsområde som fortsatte i nord-sydlig riktning, hade bildats av områden som övergått i kommunens ägo genom ett markanvändningsavtal och att de nya tomterna hade försetts med en sådan inskränkning att på var och en av dem, i motsats till vad som gällde tomterna i kvarter 233, fick uppföras bara en ny bostad, ansåg HFD att godtagbara grunder som hänförde sig till markanvändningen hade anförts för att exploateringstalen inte var desamma.

Vid bedömningen av om kravet på jämlikt bemötande hade tillgodosetts, skulle det också ha betydelse att tomtarealerna i kvarteren 229 och 232 var betydligt mindre än i kvarter 233, varför det, trots olika exploateringstal, inte fanns någon väsentlig skillnad mellan tomterna när det gällde den högsta tillåtna totala byggrätten. I motsats till vad ändringssökanden hade hävdat i sina besvär, var den lösning som man hade gått in för i planen således inte lagstridig heller på den grunden att tomternas exploateringstal var olika i olika kvarter.

Finlands grundlag 6 §

Markanvändnings- och bygglagen 54 §

Se även HFD:2005:5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.