12.5.2014/1540 HFD:2014:74

Ärende som gäller förvaltningstvång - Förorening av mark - Förbud mot att förorena grundvatten - Förorenarens ansvar - Stad - Retroaktivitet - Ansvarsgrund - Den gamla vattenlagen - Förfarande

En stad kunde i egenskap av förorenare av mark åläggas att lägga fram en plan för sanering av arsenikförorenad mark och att efter att NTM-centralen godkänt planen sanera marken på fastigheten i enlighet med vad NTM-centralen bestämt när den godkände planen. Den arsenik som konstaterats i grundvattnet hade haft sitt ursprung i verksamhet som varit sedvanlig vid det kommunala elverkets inpregneringsverk när verket åren 1947 - 1970 bedrivit verksamhet på fastigheten, som tidigare hade ägts av staden. För impregnering av virke hade man använt CCA-inpregneringsmedel, som innehållit bland annat arsenik. Eftersom föroreningen av marken med arsenik medförde risk för förorening av grundvatten, kunde bestämmelsen i 1 kap. 22 § i den vattenlag som hade trätt i kraft 1.4.1962 och som förbjöd förorening av grundvatten åberopas som ansvarsgrund för saneringsåläggandet då impregneringsverket hade fortsatt sin verksamhet även efter att förbudet att förorena grundvatten hade trätt i kraft.

Miljöskyddslagen 79 § och 88 §

Lag om införande av miljöskyddslagstiftningen 22 § 1 mom. och 24 §

Vattenlagen (264/1961) 1 kap. 22 § 1 mom.

Förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten (283/1962) 1 §

Förordningen om gifter (555/1946) 24 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.