8.5.2014/1507 HFD:2014:70

Förvaltningstvång - Markanvändnings- och bygglagen - Avfallslagen - Byggtillsynsärende - Nedskräpningsförbud - Städning av nedskräpat område - Vite - Proportionalitetsprincipen - Samtidigt infallande skyldigheter - Dödsbo

Byggnads- och miljönämnden hade med stöd av markanvändnings- och bygglagen ålagt X att från ett dödsbos fastighet bortskaffa de föremål som lagrats där och som förfulade omgivningen. Enligt åläggandet skulle åtgärden utföras inom två månader från det att X fått del av åläggandet. Ett fast vitesbelopp hade förelagts X för att säkerställa att åtgärden utfördes.

Innan två månader hade gått från det att byggnads- och miljönämnden hade förelagt X ovan nämnda huvudförpliktelse och satt ut vitet, hade byggnads- och miljönämnden på nytt ålagt X att inom två månader från det att han fick del av nämndens beslut från fastigheten bortskaffa de ur bruk tagna föremålen. Detta beslut hade nämnden gett med stöd avfallslagen. För att säkerställa att huvudförpliktelsen fullgjordes hade byggnads- och miljönämnden förelagt X ett löpande vite.

Förvaltningsdomstolen hade med sitt överklagade beslut avslagit X:s besvär över byggnads- och miljönämndens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens samt byggnads- och miljönämndens beslut. I skälen till sitt beslut konstaterade högsta förvaltningsdomstolen bland annat att med hänsyn till 12 § i viteslagen och 6 § i förvaltningslagen hade byggnads- och miljönämnden inte haft möjlighet att med stöd av såväl markanvändnings- och bygglagen som avfallslagen ålägga X att från fastigheten bortskaffa föremål som tagits ur bruk, när bägge huvudförpliktelserna i praktiken gällde samma föremål och man inte hade utrett om det vite som satts ut för fullgörandet av det första åläggandet borde ha dömts ut.

Markanvändnings- och bygglagen 166 § 1 och 3 mom., 167 § 1 mom., 169 § 1 mom. och 182 §

Avfallslagen (1072/1993) 19 §, 20 § 1 mom. och 21 § 1 och 2 mom.

Förvaltningslagen 6 §

Viteslagen 7 § 1 och 2 mom., 8 § och 12 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.