8.5.2014/1505 HFD:2014:69

Handlingsoffentlighet - Logguppgift - Polisens datasystem - Skyddsarrangemang för datasystem - Parts rätt att ta del av uppgifter

Logguppgifter som gällde användningen av polisens datasystem var enligt 24 § 1 mom. 7 punkten i offentlighetslagen inte offentliga för allmänheten. Dessa sekretessbelagda logguppgifter handlade inte om den person som begärt att få ta del av uppgifterna, utan om dem som använt uppgifterna. Personens rätt att ta del av uppgifterna kunde därför inte basera sig på 12 § i offentlighetslagen, utan på bestämmelserna i 11 § i offentlighetslagen om en parts rätt att ta del av uppgifter.

Bestämmelserna i 11 § i offentlighetslagen gjorde det inte möjligt att ge den som begärde logguppgifter rätt att ta del av dem så länge som han endast misstänkte att de uppgifter om honom som fanns registrerade i polisens datasystem inte var korrekta. En parts rätt att ta del av logguppgifter kunde endast grunda sig på att uppgifterna inverkade eller kunde ha inverkat på behandlingen av ett ärende som var eller varit anhängigt hos polisen och som berörde den som begärt att få ta del av uppgifterna.

De logguppgifter som polisinrättningen fått av Polisstyrelsen gällde en tidsperiod för vilken polisinrättningen genom intern laglighetstillsyn hade utrett på vilken grund vissa anställda hos polisinrättningen under denna tid hade gjort förfrågningar i polisens datasystem för att få uppgifter om den person som begärt att få ta del av logguppgifterna. I denna laglighetstillsyn hade nämnda person haft partsställning i den bemärkelse som avses i 11 § 1 mom. i offentlighetslagen. Logguppgifterna hade kunnat påverka behandlingen av tillsynsärendet. Av det som polisinrättningen anfört framgick inte att utlämnande av logguppgifterna skulle ha äventyrat genomförandet av polisens uppgifter eller polispersonalens säkerhet på ett sådant sätt att utlämnandet av uppgifterna skulle ha stått i strid med ett synnerligen viktigt allmänt eller enskilt intresse på det sätt som avses i 11 § 2 mom. 1 punkten i offentlighetslagen. Personen hade rätt att få logguppgifterna av polisinrättningen.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 11 § 1 och 2 mom., 12 § samt 24 § 1 mom. 7 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.