5.5.2014/1458 HFD:2014:67

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Överlåtelse av rörelse eller del av rörelse - Bolagisering av kommunförbunds affärsverk - Skattefria undersöknings- och laboratorietjänster i anslutning till hälso- och sjukvården - Återbäring till kommunen - Överlåtelse av goodwill - Tillämpning av direktiv

En samkommun hade som affärsverk bedrivit försäljning av mervärdesskattefria undersöknings- och laboratorietjänster i anslutning till hälso- och sjukvård. Verksamheten överläts genom överlåtelse av rörelse till ett av samkommunen bildat aktiebolag för en sammantagen köpeskilling som täckte hela överlåtelsen. I samband med överlåtelsen av rörelsen överläts till aktiebolaget även sådana anläggningstillgångar som samkommunen använt för ett ändamål som berättigade till återbäring av mervärdesskatt. Av köpeskillingen hänförde sig en del till dessa anläggningstillgångar och en del till rörelsens goodwill. Med goodwill avsågs kundförhållanden samt sådan know-how och annat mänskligt kapital som överfördes med personalen. Aktiebolaget fortsatte den mervärdesskattefria verksamhet som samkommunen tidigare bedrivit genom affärsverket.

Eftersom det aktiebolag som fortsatte verksamheten inte började använda de varor och tjänster som i samband med överlåtelsen av rörelsen övergått till bolaget för ett ändamål som berättigade till avdrag, kunde bestämmelsen i 19 a § i mervärdesskattelagen om överlåtelse av varor och tjänster i samband med en total eller partiell överlåtelse av rörelse inte tillämpas. Inte heller mervärdesskattedirektivet föranledde någon annan bedömning.

Överlåtelse av goodwill betraktades som en tjänst och på den kunde inte tillämpas bestämmelserna om befrielse av hälso- och sjukvårdstjänster från skatt. Eftersom inte heller någon annan bestämmelse om skattefrihet ansågs bli tillämplig, skulle samkommunen betala mervärdesskatt inte bara för överlåtelsen av anläggningstillgångarna, för vilkas vidkommande skatteplikten inte hade bestridits, utan även för överlåtelsen av goodwill.

Förhandsavgörande för tiden 1.2.2011 - 31.12.2012

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 6 § 1 och 3 mom., 17 §, 18 §, 19 a §, 34 § 1 mom., 36 § 2 punkten, 61 §, 73 § 1 mom., 130 § 1 och 2 mom. samt 133 § 1 mom.

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt nr 2006/112/EG artiklarna 2.1 a och 2.1 c, 9.1, 14.1, 19, 24.1, 29, 132.1 b och 136

Unionens domstols dom i målen C-497/01, Zita Modes, och C-242/88, Swiss Re

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.