16.4.2014/1274 HFD:2014:61

Mervärdesskatt - Efterbeskattning - Skatteförhöjning - Återvisning av ärende - Tillämpning av upphävt lagrum

Företagsskattebyrån hade med sitt beslut 30.8.2010 med 25 procent höjt den mervärdesskatt som A Kb med stöd av verkställd efterbeskattning skulle betala för räkenskapsperioden 1.9.2006 - 31.8.2007. I sin skatteförhöjningskalkyl hade företagsskattebyrån hänvisat till 182 § i mervärdesskattelagen. I motiveringen till beslutet konstaterades att förhöjningen hade påförts därför att skatten inte i sin helhet hade betalts inom föreskriven tid. Förvaltningsdomstolen hade i sitt överklagade beslut ansett att till den del som det var fråga om skatteförhöjningen framgick grunden för avgörandet inte tydligt av handlingarna, varför förvaltningsdomstolen hade upphävt efterbeskattningsbeslutet till den del som beslutet gällde skatteförhöjningen och återvisat ärendet till företagsskattebyrån för ny handläggning.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att skatteförhöjningen hade påförts med stöd av 182 § (1486/1994) 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen, som till följd av ändringen av mervärdesskattelagen 605/2009 och ikraftträdandebestämmelsen för denna lagändring inte länge kunde tillämpas på debiteringsbeslut som fattats 1.1.2010 eller därefter. Eftersom skatteförhöjningen hade påförts felaktigt, borde förvaltningsdomstolen inte ha återvisat ärendet till företagsskattebyrån för ny handläggning. Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes till den del som ärendet hade återvisats till företagsskattebyrån för ny handläggning och skatteförhöjningen undanröjdes. Omröstning (4 - 1) beträffande prövningen av ansökan.

Efterbeskattning för räkenskapsperioden 1.9.2006 - 31.8.2007

Mervärdesskattelagen 182 § (1486/1994 och 605/2009) 1 mom.

Lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av mervärdesskattelagen (747/2009) 3 mom. och 12 mom.

Skattekontolagen 32 § 1 mom. och 51 § 4 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.