Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2013

Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

5.4.2013/1159 HFD:2013:58
Utkomststöd - Beviljande av utkomststöd - Utkomststödets belopp - Straffånge - Faktiska utgifter - Utgifternas storlek - Brukspenning
5.4.2013/1157 HFD:2013:57
Utkomststöd - Beviljande av utkomststöd - Utkomststödets belopp - Häktad - Faktiska utgifter - Utgifternas storlek - Brukspenning
5.4.2013/1156 HFD:2013:56
Kommunalval - Valbarhet - Oriktig ordning - Kandidatuppställning - Besvärsrätt - Besvärsgrund
4.4.2013/1138 HFD:2013:55
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Kommun - Tjänsteinnehavare - Jäv - Annat särskilt skäl som äventyrar opartiskheten
4.4.2013/1133 HFD:2013:54
Investeringsstöd - Återkrav - Laga kraft vunnet förvaltningsbeslut - Verkställighet - Offentligrättslig fordran - Verkställighet av skatter - Direkt utsökbarhet - Utsökningsgrund - Förvaltningstvistemål
28.3.2013/1074 HFD:2013:53
Offentlig upphandling - Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse - Offentlig serviceförpliktelse - SGEI - Konkurrensutsättning - Boendetjänster för långvarigt bostadslösa - Sekundär tjänsteupphandling - Marknadsdomstolens behörighet - Begäran om förhandsavgörande
27.3.2013/1062 HFD:2013:52
Arvsskatt - Skattskyldighet - Testamente som kränker rätten till laglott - Att ta befattning med endast en del av laglotten - Kringgående av skatt
27.3.2013/1061 HFD:2013:51
Gåvoskatt - Tidpunkt när skattskyldighet inträder - Trust - Trustmedel
25.3.2013/1031 HFD:2013:50
Utvecklingsprogram för landsbygden - Företagsstöd - Investeringsstöd - Avbrytande av betalning av stöd - Lastfartyg - Tidpunkt när verksamhet inletts - Föravtal om köp - Reservationsavgift
22.3.2013/998 HFD:2013:49
Markanvändning och byggande - Landskapsplan - Fastställelse - Ändringssökande - Underställning - Behörighet - Avvisande utan prövning
22.3.2013/997 HFD:2013:48
Studentskrivningar - Innehav av mobiltelefon vid examenstillfälle - Klandervärdheten av ett förfarande - Försummelse att påminna om förbud
21.3.2013/993 HFD:2013:47
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Skattegrund - Vederlag - Kalkylering av skatt - Efterbeskattning
19.3.2013/976 HFD:2013:46
Kommunalärende - Val av tjänsteinnehavare - Utvecklingschef - Jämlikhet - Diskriminering - Könstillhörighet - Politisk verksamhet
14.3.2013/942 HFD:2013:45
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Annan i anläggningstillgångarna ingående aktie än sådan som får överlåtas skattefritt - Överlåtelsevinst - Överlåtelseförlust - Fastställd förlust från tidigare år - Ordning i vilken överlåtelseförluster avdras
14.3.2013/941 HFD:2013:44
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Fission - Total fission - Fastighetsaktiebolag - Bostadsaktiebolag - Bostad - Avslutande av affärsverksamhet - Kringgående av skatt
13.3.2013/894 HFD:2013:43
Markanvändning och byggande - Sökande av bygglov - Innehav av byggplats - Tomt - Samägande - Avtal om delad besittning - Återkallande av samtycke - Avtals bindande kraft
12.3.2013/877 HFD:2013:42
Beskattning av näringsverksamhet - Utländskt universitet - MBA-utbildning - Näringsinkomst
12.3.2013/851 HFD:2013:41
Serveringstillstånd för alkoholdrycker - Permanent återkallande av tillstånd - Skatteskulder - Företagssanering - Saneringsförfarande - Ändrade förhållanden - Efterhandsbedömning
7.3.2013/820 HFD:2013:40
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Hälso- och sjukvård - Psykologtjänster utförda av aktiebolag - Tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster - Anmälan om självständig yrkesutövning
7.3.2013/819 HFD:2013:39
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Hälso- och sjukvård - Köptjänst - Utläggning av hälsovårdscentrals läkartjänster
Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.