Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2013

Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

25.4.2013/1351 HFD:2013:78
Utlänningsärende - Tillfälligt uppehållstillstånd - Hinder för avlägsnande ur landet - Frivillig återresa - Återvändandedirektivet - Direktivs tolkningsverkan - Avvisning - Somalia - Somaliland
22.4.2013/1350 HFD:2013:77
Mervärdesskatt - Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol - Skattepliktig försäljning - Reducerad skattesats - Ljudbok och e-bok
19.4.2013/1347 HFD:2013:76
Markanvändning och byggande - Fritidshus - Året-runt-hus - Byggnadstillsyn - Slutsyn - Byggbestämmelsesamling - Dörröppning
18.4.2013/1345 HFD:2013:75
En förvaltningsdomstols regionala behörighet - Domkrets - Regional förvaltningsmyndighet - Behörighet i en ärendegrupp - Verksamhetsområde som omfattar hela landet - Myndighet - Regionförvaltningverk
18.4.2013/1299 HFD:2013:74
Miljötillstånd - Bergsbrytning och stenkrossning - Förutsättningar för att bevilja tillstånd - Speciella naturförhållanden - Dammutsläpp - Området som påverkas av ett projekt - Skyldighet att vara konsekvensmedveten - Utredningsskyldighet - Naturvård
18.4.2013/1298 HFD:2013:73
Privat socialservice - Tillståndsplikt - Verksamhetsbetingelser - Tillståndsvillkor - Antal boende
17.4.2013/1291 HFD:2013:72
Internationell beskattning - Unionsrätten - Fri rörlighet för kapital - Dividend från EES-stat - Gottgörelse som motsvarar gottgörelse för bolagsskatt - Utredningsskyldighet
17.4.2013/1289 HFD:2013:71
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Allmännyttigt samfund - Hyresintäkt - Personlig inkomst - Fastighetsinkomst - Omorganisering av affärsverksamhet
17.4.2013/1288 HFD:2013:70
Skattelättnad - Allmännyttigt samfund - Sjuktransportverksamhet - Förfång för konkurrens - Upphandlingsförfarande
16.4.2013/1281 HFD:2013:69
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Inkomstkälla - Avdragsgill utgift - Finansieringstillgångar - Placeringsfondandel - Överlåtelseförlust
16.4.2013/1280 HFD:2013:68
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdragsgill utgift - Offentligt uppköpserbjudande - Utgift för ordnande av aktieemission - Aktie som hör till anläggningstillgångarna - Akties anskaffningsutgift - Årsutgift
16.4.2013/1279 HFD:2013:67
Mervärdeskatt - Skattepliktig försäljning - Intressebevakningstjänst - Arvode som huvudmannen ska betala - Verksamhet som anförtrotts enskild serviceproducent - Myndighetsverksamhet - Socialvård - Onerös prestation - Skattegrund
12.4.2013/1257 HFD:2013:66
Kommunalbesvär - Framläggande av protokoll - Sekretessbelagt ärende - Kommunmedlem som framställare av rättelseyrkande - Tid för framställning av rättelseyrkande - Tidpunkt från vilken tiden för framställande av rättelseyrkande räknas
11.4.2013/1229 HFD:2013:65
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Avdragsgill utgift - Representationsutgifter - Återförsäljardagar - Servering i anslutning till affärsinriktat mötesprogram - Fritidsprogram och övernattning - Begränsad målgrupp
11.4.2013/1228 HFD:2013:64
Mervärdesskatt - Skatt som får dras av - Allmän avdragsrätt - Begränsningar av avdragsrätten - Representationsutgifter - Läkemedelsdemonstrations- och utbildningstillfällen - Sedvanlig servering - Begränsad målgrupp - Marknadsföring till särskild målgrupp
11.4.2013/1227 HFD:2013:63
Mervärdesskatt - Skatt som får dras av - Allmän avdragsrätt - Begränsningar av avdragsrätten - Representationsutgifter - Marknadsföringsutgifter - Servering i samband med produktdemonstration och utbildning - Sedvanlig servering - Begränsad målgrupp
10.4.2013/1217 HFD:2013:62
Handikappservice - Färdtjänst för handikappade - Sätt på vilket service ordnas - Beställningsavgift för taxi - Beställning per telefon
9.4.2013/1196 HFD:2013:61
Mervärdesskatt - Överlåtelse av rättighet som gäller en fastighet - Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet - Parkeringsverksamhet - Parkeringsbolag - Upplåtelse av parkeringsplats - Aktiebolag - Delägare i aktiebolag - Aktieägare
8.4.2013/1179 HFD:2013:60
Markanvändning och byggande - Förhållandet mellan planering av markanvändning och fastighetsbildning - Prövning av bygglovsansökan - Bygginskränkning i generalplan - Byggplats - Byggrätt - Prövning av ansökan om undantag - Fastighetsförrättning - Klyvning
8.4.2013/1178 HFD:2013:59
Markanvändning och byggande - Ansökan om undantag - Innehav av byggplats - Vattenområde - Samfällighet - Andel i samfällt område - Annan grund för ansökan om undantag - Vattenhushållningstillstånd
Avgörandena nummersvis

202-183 182-159 158-139 138-119 118-99 98-79 78-59 58-39 38-19 18-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.