16.12.2013/3920 HFD:2013:196

Barnskyddslagen - Förutsättningarna för omhändertagande av barn - Skallskada - Utredning av orsaken till kroppsskada - De behandlande läkarnas uppfattning om tidpunkten för och orsaken till en kroppsskada - Medicinska publikationers betydelse för bedömningen - Skyldighet för personer som ansvarar för omsorgen om ett barn att klarlägga förhållanden - Brottmål - Betydelsen av förundersökning - Utredning

En skallskada hade konstaterats hos en något över två år gammal pojke. De läkare som behandlade honom bedömde att skadan hade uppstått till följd av ett kraftigt slag mot huvudet en dag då barnet först varit i dagvård och därefter hemma tillsammans med moderns sambo, medan modern varit på sitt arbete under kvällen. De behandlande läkarna hade konstaterat att barnet inte själv kunde ha ådragit sig skadan.

Vid bedömningen av förutsättningarna för omhändertagande av barnet skulle de behandlande sakkunniga personernas medicinska bedömning av när och hur skadan hade uppstått anses vara mera tillförlitlig än den på medicinska publikationer baserade allmänna medicinska utredning som ändringssökandena lämnat in först med sina besvär i högsta förvaltningsdomstolen. Barnets hälsa hade allvarligt äventyrats till följd av skadan. De personer som svarade för omsorgen om barnet måste kunna klarlägga de förhållanden under vilka skadan kunde ha uppstått. Eftersom barnets mor och hennes sambo inte på ett tillförlitligt sätt hade kunnat specificera vilken händelse eller vilka händelser som kunde har förorsakat skadan, hade brister i omsorgen om barnet eller andra uppväxtförhållanden hotat att allvarligt äventyra barnets hälsa eller utveckling. Med hänsyn till hur allvarlig skadan var kunde åtgärder inom den öppna vården inte anses möjliga eller tillräckliga som alternativ till omhändertagande.

Det fanns inget omedelbart rättsligt samband mellan förundersökningen av saken och den juridiska bedömningen av barnskyddsärendet. Om det vid handläggningen av brottmålet eller annars kom fram sådant som kunde ha betydelse för bedömningen av förhållandena i barnets hem eller moderns möjligheter att svara för omsorgen om barnet, skulle denna beaktas vid bedömningen av förutsättningarna att fortsätta omhändertagandet av barnet.

Barnskyddslagen 40 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.