10.12.2013/3841 HFD:2013:192

Gruvärende - Inmutning - Gruvtillstånd - Grundlagen - Uppenbart konflikt - Övergångsskede vid ny lagstiftning - Tillståndsprövning

Frågan huruvida mutsedel med stöd av gruvlagen (503/1965) borde ha utfärdats för den som ansökte om inmutning skulle avgöras med tillämpning av de bestämmelser om hinder och förutsättningar för inmutning om vilka bestäms i den lag som ska tillämpas. I princip saknade det således betydelse huruvida ett i gruvlagen (621/2011) avsett tillstånd senare kunde beviljas på området.

Vid avgörandet av en ansökan om inmutning varken kan eller ska tillståndsmyndigheten ta ställning till om det finns förutsättningar att bevilja gruvtillstånd. Vid prövning av frågan huruvida mutsedel kan utfärdas kan det dock undantagsvis gå så att gruvtillstånd senare inte kan beviljas. I så fall kan redan utfärdandet av en mutsedel vara ett onödigt och därför oskäligt ingrepp i markägarens rättigheter. Tillämpning av bestämmelserna om inmutning kan därför i princip komma att uppenbart strida mot grundlagen på det sätt som avses i 106 § i Finlands grundlag. I det ärende som det nu var fråga om förelåg en sådan konflikt dock inte.

Finlands grundlag 15, 18 och 106 §

Gruvlagen (503/1965) 4 § 1 och 2 mom., 5 § 1 mom., 6 § 1 mom., 8 § 1 mom., 10 § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom. samt 15 § 1 och 2 mom.

Gruvlagen (621/2011) 178 § 1 mom. samt 179 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.