5.12.2013/3821 HFD:2013:189

Miljöskyddslagen - Förvaltningstvång - Gruvdrift - Avvikelse från miljötillstånd - Förändrade förhållanden - Gruvan i Talvivaara

Miljönämnden i en kommun hade yrkat att NTM-centralen skulle utfärda i miljönämndens ansökan närmare preciserade föreskrifter i syfte att begränsa föroreningen av vissa vattendrag. I sitt beslut hade NTM-centralen ansett att det inte fanns behov för sådana förvaltningstvångsmedel som avses i 13 kap. I miljöskyddslagen och avslagit miljönämndens yrkanden.

Förvaltningsdomstolen hade upphävt NTM-centralens beslut och återvisat ärendet till NTM-centralen för ny handläggning.

I sitt beslut ansåg HFD att NTM-centralen inte borde ha låtit iståndsättningen och reningen av närliggande vattendrag helt bli beroende av åtgärder som verksamhetsutövaren själv bestämde och att NTM-centralen inte helt borde ha avslagit miljönämndens yrkande om iståndsättning och rening av de vattendrag som låg nära gruvan.

Miljö- och vattentillstånden för gruvdriften hade sedermera ändrats med ett beslut av regionförvaltningsverket. Detta beslut hade inte ännu vunnit laga kraft. När tillståndsvillkoren för ledning av vatten från området hade ändrats, kunde verksamhetsutövaren inte längre åläggas att iaktta de ursprungliga tillståndsvillkoren. Till NTM-centralen hade också senare lämnats andra ansökningar om att förvaltningstvångsåtgärder skulle vidtas mot verksamhetsutövaren, och det var motiverat att behandla dessa ansökningar tillsammans med den förstnämnda. Eftersom förhållandena efter NTM-centralens beslut hade förändrats på ovan nämnt sätt, fanns det inte skäl att bifalla gruvbolagets yrkanden om en annan utgång i ärendet än den som framgick av förvaltningsdomstolens beslut, med vilket ärendet hade återvisats till NTM-centralen för att där behandlas tillsammans med de övriga ansökningarna, så att man kunde få en helhetsbild av de totala miljökonsekvenserna och de åtgärder med vilka de eventuellt kunde avhjälpas.

Miljöskyddslagen 84 § 1 och 2 mom., 84 a § och 86 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.