4.12.2013/3798 HFD:2013:188

Handlingars offentlighet - Besvärsrätt - Myndighets besvärsrätt - Kommunstyrelses besvärsrätt - Allmänt intresse - Offentlig för allmänheten - Uppgift som gäller samtycke att antas till kommunal tjänst - Meritförteckning

Stadsstyrelsen hade avslagit en journalists begäran att ta del av handlingar av vilka framgick namnet på de personer som hade samtyckt till att bli antagna till en tjänst som staden skulle tillsätta. Förvaltningsdomstolen hade upphävt stadsstyrelsens beslut.

Samtycksgivarna hade inte kunnat överklaga förvaltningsdomstolens beslut utan att deras identitet automatiskt skulle ha röjts redan i detta sammanhang, då den skulle ha framgått av besvärshandlingarna. Om samtycket och bilagda handlingar hade blivit offentliga, hade detta även kunnat påverka stadens möjlighet att få så kompetent personal som möjligt. Att garantera att samtyckena behandlades som konfidentiella uppgifter representerade ett sådant allmänt intresse som avses i 6 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen. Stadsstyrelsen hade att bevaka ett sådant allmänt intresse i saken att den hade rätt att anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut.

Den sista meningen i 5 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare innebär ett undantag från huvudregeln i första meningen. Enligt huvudregeln kan i ett tjänsteförhållande som har varit offentligt ledigförklarat anställas endast en person som skriftligen har sökt det före ansökningstidens utgång. I lagrummet bestäms inget om handlingars offentlighet eller sekretess och lagrummet har inte heller den innebörden att bedömningen av en handlings offentlighet och sekretess skulle vara annorlunda när uppgifter begärs om identiteten hos en person som har gett sitt samtycke till att bli antagen till en offentlig tjänst än när uppgifter begärs om identiteten hos personer som sökt tjänsten. Stadsstyrelsen hade inte med stöd av nämnda lagrum haft rätt att vägra lämna ut uppgifter om samtyckena och bilagda handlingar. Den uppgift i handlingen som gällde identiteten hos en person som gett sitt samtycke till att bli antagen till tjänsten var en offentlig uppgift.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 7 § 1 mom., 9 § 1 mom. och 33 § 1 mom.

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 5 §

Förvaltningsprocesslagen 6 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.