29.11.2013/3749 HFD:2013:186

Statsunderstöd - Studentrestaurang - Måltidsstöd - Extra understöd - Högskolas lokaler - Kostnader för lokaler och fasta anläggningar - Offentlig finansiering - Folkpensionsanstalten - Besvärsmyndighet

Ett bolag som drev en studentrestaurang hade av Folkpensionsanstaltens (FPA) studiestödscentral ansökt om sådant extra understöd som beviljas för studentrestaurangers kostnader för lokaler och fasta anläggningar.

En del av sökandebolagets studentrestaurangverksamhet var förlagd till en studentservering i en byggnad som en yrkeshögskola hyrde. En till omfattningen betydligt större del av bolagets studentrestaurangverksamhet ägde dock rum i en annan byggnad, där bolaget själv hyrde lokaler, för vilka det betalade en omsättningsbaserad hyra, samt dessutom ersättning för vatten, elektricitet och avfallshantering. Det fanns inte grund för att avslå sökandebolagets ansökan med hänvisning till att studentrestaurangens verksamhet i sin helhet skulle ha ägt rum i yrkeshögskolans lokaler. Aktierna i det aktiebolag som hyrde ut lokaler till sökandebolaget ägdes visserligen av bland annat Seinäjoki stad och Seinäjoki utbildningssamkommun, men enbart denna omständighet innebar inte att det skulle ha visats att kostnaderna för studentrestaurangens lokaler och fasta anläggningar huvudsakligen skulle ha finansieras med allmänna medel. Följaktligen var inte heller detta en grund för att avslå ansökan.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde FPA:s beslut och återförvisade ärendet till FPA för ny handläggning.

Lagen om studiestöd 49 §

Statsunderstödslagen 1 § 1 och 2 mom., 3 § 1 mom., 8 § och 34 §

Förvaltningsprocesslag 10 §

Lagen om folkpensionsanstalten 24 §

Statsrådets förordning om grunderna för (564/2003) 1 § och 2 § 2 - 3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.