28.11.2013/3731 HFD:2013:184

Markanvändnings- och bygglagen - Utbyggnad av vindkraft - Generalplan - Fråga om tillräcklig utredning - Innehållskrav - Oskälig olägenhet

I landskapsplanerna för Fjäll-Lappland och Norra Lappland hade ett område anvisats som ett område som var lämpligt för produktion av vindkraft. Av denna anledning och med hänsyn till de utredningar och bedömningar som framgick av den konsekvensbeskrivning som satts upp enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbeskrivning och av planbeskrivningen ansåg högsta förvaltningsdomstolen, liksom förvaltningsdomstolen, att konsekvenserna av en vindkraftspark hade utretts så, att det var möjligt att i tillräcklig utsträckning bedöma om de krav uppfylldes vilka enligt 39 § i markanvändnings- och bygglagen ställs på innehållet i en generalplan samt de särskilda krav uppfylldes vilka enligt 77 b § i markanvändnings- och bygglagen ställs på innehållet i en generalplan som gäller utbyggnad av vindkraft.

Enligt utredningen hade man när generalplanen gjordes bland annat i tillräcklig utsträckning beaktat möjligheterna till en trygg och sund livsmiljö. Enligt utredningen nåddes ändringssökandens fastighet, som även där avståndet var som kortast låg minst två kilometer från vindkraftsparken, inte av verkningar som skulle ha begränsat användningen av fastigheten så att verkningarna kunde anses medföra sådana oskäliga olägenheter som avses i 39 § 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Enbart den omständigheten att man skulle kunna se vindkraftverken från ändringssökandens fastighet eller att vindkraftverken ändrade landskapsbilden, vilket även i allmännare bemärkelse kunde komma att påverka värdet på de fastigheter som låg på området kring vindkraftparken, kunde med hänsyn till det ovan anförda inte under dessa förhållanden betraktas som en sådan oskälig olägenhet som avses i nämnda bestämmelse.

Markanvändnings- och bygglagen 9 §, 35 § 1, 2 och 3 mom., 39 § 1, 2, 3 och 4 mom., 41 § 1 mom., 77 a § och 77 b §

Markanvändnings- och byggförordningen 1 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.