19.11.2013/3594 HFD:2013:179

Gruvärende - Förbehållsbeslut - Förbehållsanmälan - Malmletning - Samordningsskyldighet - Överklagbarhet - Besvärsrätt - Talerätt - Renskötsel - Samisk kultur - Sametinget - Renbeteslag - Renägare

I ärendet gällde det att avgöra om ett renbeteslag och renägare samt sametinget hade rätt att överklaga ett förbehållsbeslut som Säkerhets- och kemikalieverket hade fattat enligt gruvlagen.

Det förbehållsbeslut som fattas med anledning av en förbehållsanmälan innehåller ett överklagbart sakligt avgörande. I 165 § i gruvlagen, som reglerar besvärsrätten, bestäms inte vem som har rätt att överklaga ett förbehållsbeslut. Besvärsrätten bestäms således enligt 6 § i förvaltningsprocesslagen.

Ett förbehållsbeslut ger företrädesrätt till malmletningstillstånd. Dessutom kan ett malmletningstillstånd, guldvaskningstillstånd eller gruvtillstånd inte beviljas på ett område om ingen sådan förbehållsanmälan som ska godkännas har gjorts där. Andra rättsverkningar har en sådan förbehållsanmälan som ska godkännas eller ett förbehållsbeslut inte.

Förbehållsbeslutet ger inte rätt till malmletning. Rätten till prospektering för den som har gjort förbehåll grundar sig, oberoende av förbehållsbeslutet, på bestämmelsen i 7 § i gruvlagen eller ett sådant samtycke av fastighetsägaren som avses i 9 § i gruvlagen. Malmletning kan ske endast inom de gränser som framgår av nämnda lagrum och under de förutsättningar som föreskrivs där. Eftersom förbehållsbeslutet inte ger rätt till malmletning, påverkar det varken ett renbeteslags eller enskilda renägares bedrivande av av renskötsel eller rätt att idka renskötsel. Således begränsar förbehållsbeslutet inte heller samernas rätt att i egenskap av ursprungsfolk upprätthålla och utveckla sin kultur.

Förvaltningsdomstolen skulle avvisa renbeteslagets och renägarnas samt sametingets besvär på den grunden att de inte enligt 6 § i förvaltningsprocesslagen hade rätt att överklaga Säkerhets- och kemikalieverkets förbehållsbeslut.

Finlands grundlag 17 § 3 mom.

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter artikel 27

Gruvlagen (621/2011) 1 § 4 mom., 7 § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 32 § 1 och 3 mom., 44 § 1 och 2 mom., 46 § 1 mom. 5 punkten, 47 § 2 mom., 55 §, 162 § 1 och 3 mom. samt 165 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 5 § 1 mom., 6 §, 13 § 1 mom. samt 51 § 2 mom.

Sametingslag 1 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 6 §

Renskötsellagen 3 §, 6 § 2 mom. samt 7 § 1 och 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.