8.11.2013/3515 HFD:2013:176

Kommunalärende - Fullmäktiges ordförande - Val som förrättas i fullmäktige - Kommunallagen - Fullmäktiges arbetsordning - Valsätt - Proportionella val - Val där man röstar på listor - Fråga om direkta val

Proportionella val av fullmäktiges ordförande och viceordförande hade i enlighet med arbetsordningen för T kommunfullmäktige förrättats så, att man röstade på listor. Lista nr 2 upptog en kandidat (A) och lista nr 3 två kandidater (B och C, i nu nämnd ordning). Fullmäktigeledamöterna hade röstat på någondera kandidatlistan.

I ärendet gällde det bland annat att avgöra om bestämmelserna i arbetsordningen för T kommunfullmäktige, enligt vilka proportionella val förrättades så att man röstade på listor, var lagstridiga med beaktande av att det i 60 § 4 mom. i kommunallagen föreskrivs att vid proportionella val ska i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om kommunalval. I saken gällde det att ta ställning till en central princip vid kommunalval, det vill säga betydelsen av att val är direkta.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att med hänsyn till skillnaden mellan kommunalval och val som förrättades av fullmäktige, vilken närmare beskrevs i skälen till beslutet, kunde 60 § 4 mom. i kommunallagen inte tolkas så att proportionella val av presidiet måste vara direkta på det sätt som avses i 9 § 2 mom. i kommunallagen. Bestämmelserna om proportionellt valsätt i den arbetsordning som kommunfullmäktige med stöd av bemyndigandet i 60 § 4 mom. i kommunallagen hade antagit skulle inte lämnas utan avseende, utan tillämpas.

Fullmäktiges beslut om val av fullmäktiges presidium hade inte tillkommit i felaktig ordning på det sätt som avses i 90 § 2 mom. i kommunallagen. Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes på besvär av kommunstyrelsen och A:s besvär över kommunfullmäktiges beslut avslogs.

Kommunallagen 9 § 2 mom., 12 §, 60 § 1, 2 och 4 mom. och 90 § 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.