7.11.2013/3508 HFD:2013:174

Förvaltningstvistemål - Barnskydd - Placering av barn i enskilt hem - Kostnader för placering av barn - Uppdragsavtal enligt familjevårdarlagen - Retroaktivt yrkande

X hade år 2008 tagit sitt barnbarn till sig för att bo hos X i en situation där barnets föräldrar hade varit oförmögna att ta hand om barnet. Enligt utredningen i ärendet hade X tagit barnet till sig frivilligt. Barnets vård och boende hos X skulle anses ha grundat sig på ett avtal mellan X och barnets föräldrar. Det var följaktligen fråga om en sådan placering av barn i enskilt hem som avses i 81 § i barnskyddslagen. Ansvaret för kostnaderna för vården och omsorgen om barnet hade i samband med denna placering inte övergått på kommunen, utan barnets föräldrar var ansvariga för de kostnader som vårdaren haft under den tid som barnet varit placerad i det enskilda hemmet.

Därefter hade barnet i februari - mars 2011 omhändertagits av kommunen och placerats hos X. I februari 2011 hade kommunen med X slutit ett uppdragsavtal som avses i familjevårdarlagen. X hade såväl i förvaltningsdomstolen som högsta förvaltningsdomstolen ansett att hon hade rätt till arvode och ersättning enligt familjevårdarlagen även för tiden innan uppdragsavtalet ingicks.

Av 1 § 1 mom. i familjevårdarlagen framgick att familjevårdarens rätt till arvode och ersättning enligt nämnda lag förutsatte att familjevårdaren hade slutit ett avtal med en kommun eller samkommun. Enligt 1 § 2 mom. i nämnda lag hade kommunen en vid prövningsrätt när det gällde med vem kommunen valde att sluta ett uppdragsavtal. Den omständigheten att kommunen eventuellt hade försummat den övervakningsskyldighet som en kommun har när ett barn med stöd av 81 § i barnskyddslagen placerats i ett enskilt hem innebar inte att det för X skulle ha uppstått rätt till ersättningar som enligt familjevårdarlagen betalas med stöd av ett i nämnda lag avsett uppdragsavtal. Eftersom ett i familjevårdarlagen avsett uppdragsavtal inte hade slutits med X förrän i februari 2011, hade X inte före nämnda tidpunkt varit en i familjevårdarlagen avsedd familjevårdare. För den tid som föregick ingåendet av avtalet hade X således inte retroaktiv rätt till arvoden och ersättningar med stöd av familjevårdarlagen.

Barnskyddslagen 2 § 3 mom., 36 §, 37 §, 49 § 1 och 2 mom., 56 § och 81 §

Socialvårdslagen 25 § 1 mom.

Familjevårdarlagen 1 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.