16.10.2013/3283 HFD:2013:164

Miljötillstånd - Reningsverk för avloppsvatten - Verksamhet som medför risk för förorening av miljön - Avloppsnät - Verksamhetsidkares ansvar - Tillståndsvillkor - Skyldighet att vara konsekvensmedveten - Tillståndsvillkor om förhindrande av förorening - Avtal

Enligt ett beslut om justering av tillståndsvillkoren i ett miljötillstånd som beviljats ett reningsverk för avloppsvatten ledde avloppsanslutningarnas ägare ut sitt avloppsvatten i avloppsnätet, varifrån det leddes vidare till reningsverket och efter reningen ut i ett vattendrag. Tillståndshavaren var inte ägare eller innehavare till avloppsnätet, utan detta tillhörde fyra kommunala vattentjänstverk, som ledde avloppsvatten till reningsverket. I beslutet om reningsverkets verksamhet fanns tillståndsvillkor som förpliktade verksamhetsutövaren bland annat att se till att det avloppsnät som nämnda vattentjänstverk ägde och innehade sköttes och användes så att reningsverket kunde nå bästa möjliga resultat vid reningen av avloppsvattnet.

Det var inte möjligt att i miljötillståndet för avloppsreningsverket ställa sådana villkor för tillståndshavaren som direkt gällde andra verksamhetsidkare. Med anledning av de besvär som anförts i ärendet ändrade högsta förvaltningsdomstolen därför tillståndsvillkoren så att tillståndshavaren skulle se till att avtalen mellan tillståndshavaren och de vattentjänstverk som ledde avloppsvatten till reningsverket var sådana att ovan nämnda tillståndsvillkor i miljötillståndet kunde iakttas. Syftet med de på detta sätt ändrade tillståndsvillkoren beträffande avloppsnätet var att med beaktande av verksamhetsutövarens i 5 § 1 mom. i miljöskyddslagen föreskrivna skyldighet att vara konsekvensmedveten säkerställa att den som drev reningsverket var tillräckligt medveten om de omständigheter som påverkade arten och mängden av det avloppsvatten som leddes till reningsverket. De ändrade villkoren behövdes för att förhindra, minska eller kartlägga eventuell förorening av vattendraget till följd av den verksamhet som avsågs i tillståndet samt risken för sådan förorening. Genom de ändrade tillståndsvillkoren hade tillståndshavaren inte fått eller ens kunnat få samma rättigheter eller skyldigheter som de i miljöskyddslagen avsedda tillsynsmyndigheterna hade. Tillståndshavaren hade inte heller genom de ändrade villkoren påförts ansvar för omständigheter som hänförde sig till tillsynen av hur vattentjänstverken skötte och använde sina avloppsnät.

Miljöskyddslagen 3 § 1 mom. 2 och 5 punkten, 5 § 1 mom., 43 § 1 mom. 1 och 5 punkten samt 47 §

Lagen om vattentjänster

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.