9.10.2013/3179 HFD:2013:160

Offentlig upphandling - Förbindelsefartygstrafik - Sekundär upphandling - Jämförelse av anbud - Totalekonomisk fördelaktighet - Jämförelsegrunder - Minimikrav i fråga om kvalitet - Upphandlingsförfarande med flera skeden

Vid en i lagen om offentlig upphandling avsedd sekundär upphandling (ombesörjande av förbindelsefartygstrafik och i anslutning därtill oljebekämpning) hade den upphandlande enheten i sin anbudsförfrågan meddelat att anbuden kommer att jämföras i två olika repriser. Enligt anbudsförfrågan skulle anbuden under det första skedet av upphandlingen poängsättas enligt den operativa personalens kompetens, det materiel som skulle komma att användas samt vissa övriga kvalitetskriterier, som hänförde sig till hur anbudsgivaren hade för avsikt att ordna verksamheten. Poängsättningen skulle ske med användning av viktkoefficienter, vilkas tyngd meddelats i förväg. Det andra skedet av upphandlingen var anbudsjämförelsen. Vid den skulle endast de anbud jämföras som hade fått minst ett visst antal poäng såväl för varje enskilt kriterium som sammanlagt. Av de anbud som kom till anbudsjämförelsen hade den upphandlande enheten meddelat sig välja det totalekonomiskt billigaste anbudet.

Marknadsdomstolen hade upphävt upphandlingsbeslutet och ansett bland annat att den upphandlande enheten inte hade gjort tillräcklig skillnad mellan de olika skedena av upphandlingsförfarandet och inte heller beaktat att totalekonomisk fördelaktighet hade uppgetts som urvalskriterium. Marknadsdomstolen hade hänvisat bland annat till de krav på EU-upphandling som följde av upphandlingsdirektivet och som refererats i förarbetena till lagen om offentlig upphandling.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde marknadsdomstolens beslut. Vid bedömningen av saken lade högsta förvaltningsdomstolen vikt bland annat vid att jämförelsekriterierna för anbuden hade meddelats anbudsgivarna i förväg och att dessa kriterier, i motsats till vad marknadsdomstolen hade ansett, inte överlappade de krav som gällde anbudsgivarnas lämplighet. Högsta förvaltningsdomstolen gav också betydelse åt att avsikten med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling uttryckligen varit att göra det möjligt för en upphandlande enhet att tillämpa ett smidigare förfarande vid val av anbudsgivare och anbud, när det vara fråga om upphandlingar där bestämmelserna i upphandllingsdirektivet till denna del inte tillämpades.

Lagen om offentlig upphandling 2 § 1 mom. och 69, 71, och 72 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.