23.8.2013/2606 HFD:2013:135

Militär krishantering - Förmåner som utbetalas på grundval av anställningsförhållandet - Förfarandet vid ändringssökande - Besvär som prövas i förvaltningsprocessuell ordning - Förvaltningsdomstol - Behörighet - Tjänstekollektivavtal - Arbetsdomstolen

X hade tjänstgjort vid Björneborgs brigad i en EU-stridsgrupp under en beredskapsperiod. I ett till brigaden riktat rättelseyrkande hade han begärt övningsdagtraktamente för de militära övningar som hållits under beredskapstiden. Brigaden hade avslagit rättelseyrkandet. Enligt den till beslutet fogade besvärsanvisningen skulle ändring sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Enligt 12 § 2 mom. i lagen om militär krishantering finns det bestämmelser om förmåner under tiden för utbildning och övningar i lagens 18 och 19 §. Enligt 18 § 3 mom. i lagen är krishanteringspersonal som hör till en beredskapsenhet för den tid utbildning och övning pågår berättigad till ersättning för militär övning enligt tjänstekollektivavtal och tilläggsarvoden som bestäms genom tjänstekollektivavtal. Enligt paragrafens 4 mom. utfärdas närmare bestämmelser om förmånerna för utbildnings- och övningstiden genom förordning av försvarsministeriet.

I förvaltningsdomstolen hade X till stöd för sitt yrkande hänvisat till bestämmelsen i 10 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen. Av bestämmelsen framgår att under den tid beredskapsavsnittet varar gäller i fråga om arbetstiden för personalen vid en beredskapsenhet vad som överenskommits om det i försvarsmaktens arbetstidsavtal. Förvaltningsdomstolen ansåg att det i ärendet var fråga om huruvida X var berättigad att få traktamente för militär övning enligt försvarsmaktens arbetstidsavtal. Försvarsmaktens arbetstidsavtal är ett tjänstekollektivavtal som ingåtts mellan försvarsministeriet och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf (JUKO), Löntagarorganisationen Pardia rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf. Av denna anledning ansåg förvaltningsdomstolen att ärendet gällde tolkningen av tjänstekollektivavtal och att ärendet inte hörde till förvaltningsdomstolens behörighet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det föreskrivs om krishanteringspersonalens rätt till ersättning för militära övningar i 18 § 3 mom. i lagen om militär krishantering, inte i tjänstekollektivavtalet. X:s rättelseyrkande utgjorde således ett sådant rättelseyrkande som avses i 36 § 1 mom. i samma lag. Ett beslut som meddelas med anledning av ett sådant rättelseyrkande får enligt 37 § i samma lag överklagas i förvaltningsprocessuell ordning. Förvaltningsdomstolen skulle uppta besvären till prövning.

Lagen om militär krishantering 2 § 1 mom., 12 § 2 mom., 18 § 3 och 4 mom., 36 § och 37 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.