21.8.2013/2559 HFD:2013:131

Vattentjänster - Vattentjänstverk - Godkännande av verksamhetsområde - Vattenledningsnät - Avloppsnät - Behovet av vattentjänster i verksamhetsområdets olika delar

Stadsfullmäktige hade godkänt verksamhetsområdet för vattenandelslaget A så att det omfattade vattenlednings- och avloppsnätet. Då man beaktade områdets förhållanden kunde det i och för sig anses nödvändigt att anlägga vattentjänster centraliserat.

Då staden godkände vattenandelslaget A:s verksamhetsområde hade man dock inte beaktat att vattenandelslaget B redan distribuerade hushållsvatten på en del av det område som hade godkänts som vattenandelslaget A:s verksamhetsområde. För vattenandelslaget B hade det dock inte godkänts ett verksamhetsområde för vattentjänstverket. De fastigheter som var belägna inom andelslagets vattenledningsnät hade ingen skyldighet eller rättighet att ansluta sig enligt det som föreskrivs i 10 § i lagen om vattentjänster. I praktiken hade man dock ansett att andelslaget var ett fungerande vattentjänstverk.

Då ett verksamhetsområde för ett vattentjänstverk godkänns ska det enligt 8 § 3 mom. i lagen om vattentjänster med beaktande av behoven av vattentjänster separat fastställas de områden som ska omfattas av vattenledningsnätet och separat de områden som ska omfattas av avloppsnätet. Det hade inte framförts sådana synpunkter om områdets förhållanden eller vattenandelslaget A:s verksamhet att man kunde anse det motiverat att bestämma att det område, där vattenandelslaget B de facto verkade, skulle höra till vattenandelslaget A:s verksamhetsområde vad gäller vattenledningsnätet. Till den del som beslutet gällde nämnda område skulle beslutet upphävas för vattenledningsnätets del på grund av att det saknades tillräckliga utredningar och ärendet skulle till denna del återförvisas till stadsfullmäktige för ny beredning.

Lagen om vattentjänster 5 § 1 och 2 mom., 6 § 2 mom., 7 §, 8 § och 32 § 3 mom.

Kommunallagen 90 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.