19.8.2013/2526 HFD:2013:128

Statsbidrag - Återkrav - Jämkning - Ränta

Social- och hälsovårdsministeriet hade beslutat återkräva statsunderstöd av en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt och avslagit samkommunens rättelseyrkande över beslutet. Det understöd som ministeriet beviljat för projektet hade använts för anskaffningar som hänförde sig till ett annat projekt som samkommunen administrerade. Med sina överklagade beslut hade ministeriet bestämt att samkommunen skulle återbetala det överbetalda statsunderstödet. I beslut hade ministeriet dock ansett att det hade varit oskäligt att ta ränta av samkommunen för tiden efter det slutliga statsunderstödsbeslutet, eftersom handläggningen av ärendet hade fördröjts hos myndigheterna och även fel hade begåtts under handläggningen. Ministeriet hade därför ansett att det enligt 26 § i statsunderstödslagen hade funnits vägande skäl att partiellt avstå från att kräva in räntan.

Med beaktande av bland annat understödstagarens skyldighet att föra bok och anmäla förändringar samt särskilt skyldigheten att lämna utredning om projektets kostnader och de oklarheterna beträffande kostnaderna som framgått vid granskningen av projektet, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det överbetalda understödet skulle återkrävas av samkommunen. Statsunderstödsmyndighetens förfarande i ärendet och förfarandets inverkan på genomförandet av projektet ansågs dock ha varit sådant att det skulle anses oskäligt att ha mottagaren att ens delvis betala ränta på beloppet, när man tog hänsyn till hur mottagaren förfarit i ärendet. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde därför ministeriets överklagade beslut till den del som samkommunen enligt beslutet var skyldig att betala ränta på det återbetalda beloppet. Till övriga delar avslog högsta förvaltningsdomstolen besvären.

Omröstning om skyldigheten att betala ränta 4 - 1.

Lagen om planering av och statsandel (numera statsunderstöd) för social- och hälsovården 19 f § 2 mom., 19 g § 1 mom., 19 h § och 19 i § i den lydelse som dessa hade före 1.4.2008.
Statsunderstödslagen 14 § 1 mom., 21 §, 24 § och 26 § 1-2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.