1.7.2013/2247 HFD:2013:123

Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Marknadsdomstolens behörighet - Upphandling inom försörjningssektorn - Avfallshantering - Kraftverk som återvinner avfallsgas

Huvudstadsregionens samarbetsdelegation, som administrerar Käringmossens avstjälpningsplats, hade till avstjälpningsplatsen skaffat en processanläggning för ett gasmotordrivet kraftverk. Kraftverket skulle drivas med avfallsgas, som samarbetsdelegationen var skyldig att samla upp och ta till vara enligt bestämmelser om avfallshantering och avstjälpningsplatser. Anläggningen producerade i första hand el, av vilken nästan 90 procent såldes till utomstående genom leverans till elnätet.

Beträffande tillämpningen av bestämmelserna om offentlig upphandling gällde det för högsta förvaltningsdomstolen att först ta ställning till om lagen om offentlig upphandling (upphandlingslagen) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslagen) skulle tillämpas och om det således var marknadsdomstolen som var behörig att pröva den ansökan som gjorts beträffande upphandlingen. Därför måste man bland annat avgöra om upphandlingen i första hand hade skett för sådan verksamhet inom energiförsörjningen som avses i försörjningslagen eller om upphandlingen hänförde sig till avfallshanteringen, särskilt av den anledningen att hantering och återvinning av avfallsgaser är verksamhet som avses i bestämmelserna om avfallshantering och avstjälpningsplatser.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att upphandlingen i första hand hade skett för verksamhet inom energiförsörjningen och att det därför i första hand var försörjningslagen och inte upphandlingslagen som skulle tillämpas. Enligt en undantagsbestämmelse i försörjningslagen och ett beslut som unionens kommission fattat om saken tillämpades försörjningslagen dock inte på en upphandling som denna, varför marknadsdomstolen inte var behörig att pröva den ansökan som gjorts beträffande upphandlingen. Omröstning 4-1.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007) 1 § 1 mom. och 9 § 1 mom.
Lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007) 1 § 1 mom., 5 § 1 mom., 6 § 3 mom., 10 § och 11 § 1 mom.
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG (försörjningsdirektivet) artikel 2.2 a, artikel 3.3 och artikel 9
Kommissionens beslut 19.6.2006 (2006/422/EG) om fastställande av att artikel 30.1 i försörjningsdirektivet ska tillämpas på elproduktion och elförsäljning i Finland utom Åland (EUT 2006 L 168/33)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.