28.6.2013/2212 HFD:2013:120

Handlingsoffentlighet - Migrationsverket - Utlänningsregistret - Sekretess - Klausul om skaderekvisit - Handlingsbaserad bedömning

Journalisten S hade framställt en begäran till Migrationsverket om att få tal del av alla de handlingar som Migrationsverket hade om A.

Enligt vad som föreskrivs i 11 § i lagen om utlänningsregistret avgörs frågan om uppgifter och handlingar ska hållas hemliga med tillämpning av en klausul om skaderekvisit, som baserar sig på en presumtion om sekretess. Eftersom sekretessbestämmelsen innebar ett undantag från offentlighet, skulle den tolkas strikt och avse enbart sådana uppgifter och handlingar som myndigheten mottagit för att kunna sköta sitt uppdrag. Bestämmelsen kunde inte utsträckas till att avse förvaltningsbeslut som myndigheten fattat. Offentligheten av dessa beslut bestämdes enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen). I 24 § 1 mom. 24 punkten i offentlighetslagen ingår också en klausul om skaderekvisit, som baserar sig på en presumtion om offentlighet. Bedömningen av om skaderekvisitet var uppfyllt skulle bedömas utgående från den enskilda handling som det var fråga om.

Eftersom A hade avlidit, skulle bedömningen av huruvida uppgifterna och handlingarna skulle hållas hemliga ske utgående från om det enligt 11 § i lagen om utlänningsregistret var uppenbart att utlämnandet av uppgifterna inte skulle komma att vålla hans närstående skada eller olägenhet och att det utgående från 24 § 1 mom. 24 punkten i offentlighetslagen var uppenbart att utlämnandet inte äventyrade de närståendes säkerhet.

Lagen om utlänningsregistret 2 § 2-3 mom. och 11 §
Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 1 § 1 mom., 3 §, 9 § 1 mom., 10 §, 13 § 1 och 2 mom., 17 § 1-2 mom., 22 § 1 mom. och 24 § 1 mom. 24 punkten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.