27.6.2013/2165 HFD:2013:116

Miljötillstånd - Bergsbrytning - Stenkrossning - Tillståndsvillkor Förutsättningar för beviljande av tillstånd - Grundvattenområde av I klass - Förbud mot förorening av grundvatten - Elnät - Aggregat

Ett bolag hade för en tid av över åtta år beviljats miljötillstånd för bergsbrytning och krossning av bruten sten. På området krossades sten under 50-100 arbetsdagar om året, sammanlagt cirka 160 000 ton. Den verksamhet som avsågs i miljötillståndet bedrevs i en anläggning som var belägen på ett grundvattenområde av I klassen. Enligt ett tillståndsvillkor i miljötillståndet skulle anläggningen ta den energi som den behövde ur elnätet.

I sina besvär hade bolaget yrkat att den energi som anläggningen behövde alternativt skulle få tas ur ett aggregat, som skulle placeras i en transportcontainer eller på ett särskilt transportflak i en skyddsbassäng på verksamhetsområdet.

Om detta konstaterade högsta förvaltningsdomstolen att förbudet mot att förorena grundvatten innebar att det i och för sig var möjligt att ställa anslutning till elnätet som villkor för ett miljötillstånd, oberoende av de kostnader som en övergång till att använda nätström kunde medföra, om övergången var nödvändig för att med hänsyn till de övriga tillståndsvillkoren utesluta att användningen av ett aggregat skulle komma att medföra överträdelse av förbudet mot förorening av grundvatten, det vill säga för att det i detta avseende skulle finnas förutsättningar att bevilja tillståndet.

Med hänsyn till utredningen om jordmånens vattengenomsläpplighet och grundvattens strömningsriktning på verksamhetsområdet samt den relativt långa tid för vilken verksamheten beviljats miljötillstånd, hur många dagar årligen verksamheten fick bedrivas samt den mängd sten som fick krossas, innebar den tilltänkta verksamheten avsevärd risk för att apparatur kunde gå sönder och vålla vätskeläckage. I en situation som denna och när man dessutom beaktade att verksamhetsområdet var beläget på ett för vattenförsörjningen viktigt grundvattenområde av I klassen, kunde tillståndet inte beviljas utan särskilt effektiva åtgärder i syfte att förebygga och minimera olägenheterna av följder som ett brott mot förbudet att förorena grundvatten kunde få. Om man uteslöt den förpliktelse som miljönämnden ställt i ovan nämnda tillståndsvillkor, fanns det vid en förhandsbedömning inte förutsättningar att bevilja tillstånd för stenkrossningsverksamhet enligt 42 § 1 mom. 3 och 4 punkten i miljöskyddslagen. Bolagets yrkande om att villkoret skulle ändras på det sätt som bolaget anfört kunde följaktligen inte bifallas.

Miljöskyddslagen 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 8 § 1 mom., 42 § 1 mom. 3 ja 4 punkten samt 43 § 3 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.