19.6.2013/2058 HFD:2013:111

Inkvarterings- och förplägnadsrörelse - Serveringstillstånd - Behörighet - Hälsoskyddsmyndighet - Musikbuller

Länsstyrelsen hade i egenskap av serveringstillståndmyndighet gett ett bolag en skriftlig varning för brott mot bestämmelserna om servering av alkohol på den grunden att den musik som framfördes i restauranglokalen hade varit alltför högljudd. Samtidigt hade länsstyrelsen föreskrivit att levande musik fick framföras i lokalen till högst klockan 23.00., om inte annat följde av bostadsaktiebolagets ordningsregler. Levande musik, bakgrundsmusik eller musik spelad av en DJ fick inte heller före klockan 23.00. spelas på så hög volym att den störde boendemiljön. Restaurangens dörrar och fönster skulle hållas stängda när musik spelades där och man skulle på alla möjliga sätt försöka hindra att boendemiljön blev lidande till följd av musikbuller. Förvaltningsdomstolen hade avslagit bolagets besvär över länsstyrelsens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade bland annat till att det enligt 27 § i hälsoskyddslagen var den kommunala hälsoskyddsmyndigheten som skulle övervaka att musik inte förorsakade alltför högt buller och som kunde ålägga den vars förfarande eller åtgärd orsakar ett sådant missförhållande att vidta åtgärder för att avhjälpa eller begränsa den sanitära olägenheten samt att enligt 1 § i alkohollagen var syftet med alkohollagen att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholhaltiga ämnen. Med hänsyn till detta var det inte frågan om en sådan i 22 § 1 mom. i alkohollagen avsedd situation där näringsidkaren i sin näringsverksamhet skulle ha överträtt alkohollagen eller med stöd av den utfärdade bestämmelser och föreskrifter eller det på serveringsstället skulle ha förekommit ordningsstörningar eller annat missbruk. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att bestämmelserna i 22 § 1 mom. i alkohollagen inte hade medfört rätt för tillståndsmyndigheten att med hänvisning till att musiken hade varit högljudd ge tillståndshavaren en varning eller uppställa ovan nämnda villkor för verksamheten. Omröstning 3 - 2.

Alkohollagen 1 §, 21 d § 2 mom. 4 punkten, 21 c § 2 mom. och 22 § 1 mom.
Hälsoskyddslagen 7 § 1 mom., 26 § 1 mom., 27 § ja 51 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.