14.6.2013/1970 HFD:2013:107

Mervärdesskatt - Skatt som får avdras - Allokering av kostnader - Direkt och omedelbar koppling - Allmänna kostnader - Koncerns moderbolag - Koncerns dotterbolag - Tjänster för utvärdering av förvärvsobjekt genom due diligence

A Ab hade i egenskap av moderbolag i en koncern betalt en faktura som var utställd på A Ab av det tyska konsultbolaget D, som inte hade något fast driftsställe i Finland och som inte hade ansökt om att bli skattskyldigt här. Fakturan gällde en due diligence -utvärdering som D utfört. Utvärderingen hade gällt det tyska bolaget C, vars aktier A Ab:s tyska dotterbolag B hade köpt. Som köpare av tjänsterna hade A Ab vid efterbeskattning påförts mervärdesskatt för dessa, enligt bestämmelsen om omvänd skattskyldighet i 9 § i mervärdesskattelagen.

A Ab hade uppgett att bolaget utfört i mervärdesskattelagen avsedda tjänster för sina dotterbolag och fakturerat dotterbolagen för tjänsterna. I saken hade inte framgått att A Ab skulle ha förvärvat konsulttjänsterna för sin egen mervärdesskattepliktiga rörelse, vilket skulle ha berättigat A Ab till avdrag, och A Ab hade inte genom transaktioner i sin rörelse fakturerat sina dotterbolag för de kostnader som A Ab haft för konsulttjänsterna. De köpta tjänsterna och de kostnader som dessa förorsakat hade inte någon direkt eller omedelbar koppling till A Ab:s egen mervärdesskattepliktiga rörelse, utan det var frågan om konsulttjänster och kostnader som direkt och omedelbart hänförde sig till A Ab:s dotterbolag B:s verksamhet. Kostnaderna kunde därför inte heller betraktas som sådana avdragsgilla allmänna kostnader som direkt skulle ha hänfört sig till A Ab:s egen mervärdesskattepliktiga rörelse. A Ab hade således inte med stöd av 102 § i mervärdesskattelagen rätt att dra av den mervärdesskatt som bolaget med stöd av den omvända skattskyldigheten hade betalt för kostnaderna. Högsta förvaltningsdomstolen biföll de besvär som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hade anfört och återvisade ärendet till Skatteförvaltningen för ny handläggning.

Efterbeskattning och rättelse av efterbeskattning för räkenskapsperioden 1.1. - 31.12.2003.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 9 § 1 mom. samt 102 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom.
Europeiska gemenskapernas råds sjätte mervärdesskattedirektiv 77/388/EEG artiklarna 2.1, 4.1, 4.2 och 17.1 samt 17.2 a
Unionens domstols dom i ärendet C-496/11, Portugal Telecom

Jfr HFD 2007:56.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.