7.6.2013/1891 HFD:2013:104

Marktäktstillstånd - Förutsättningar för att bevilja tillstånd - Delgeneralplan med rättsverkningar - Planbestämmelser på ett område - Planbeteckning - Huvudsakligt användningsändamål - Område för idrotts- och rekreationsanläggningar - Marktäktsområde - Existerande verksamhet

Kommunstyrelsen hade beviljat X Ab marktäktstillstånd för att grus och sand. Täktområdet var cirka sex hektar stort och mängden marksubstans 780 000 kubikmeter. På området gällde ett tidigare, år 2003 beviljat marktäktstillstånd.

I den delgeneralplan som kommunfullmäktige år 2004 antagit för området hade det huvudsakliga användningsändamålet för området varit område för idrotts- och rekreationsanläggningar (VU). På det tilltänkta täktområdet fanns dessutom planbeteckningen eo, som betecknade marktäktsområde. Enligt en bestämmelse i planen fanns det på eo-området ett gällande marktäktstillstånd och området skulle efter avslutad marktäkt iståndsättas i överensstämmelse med områdets huvudsakliga användningsändamål. I delgeneralplanen hade täktområdena märkts ut separat med beteckningen EO.

Förvaltningsdomstolen hade upphävt kommunstyrelsens beslut med hänvisning till bland annat att marktäkten ansågs försvåra användning av området för det ändamål som det anvisats för i planen.

Högsta förvaltningsdomstolen avslog X Ab:s besvär över förvaltningsdomstolens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att beteckningen eo hade inneburit att man konstaterat den existerande marktäkten och att man inte med denna beteckning hade anvisat området för framtida täktverksamhet. Med beteckningen VU anvisades bland annat vidsträckta områden för rekreations- och fritidscentra, sportplaner och skidcenter, där verksamheten till stor del ägde rum utomhus. Vidare konstaterade högsta förvaltningsdomstolen att den omständigheten att området anvisades som område för idrotts- och rekreationsanläggningar (VU) inte i sig utgjorde ett hinder för marktäkt. Med beaktande av den omfattning i vilken marktäkt skulle komma att ske om ansökan bifölls samt hur djup täkten skulle bli i förhållande till den närmaste omgivningen, skulle den planerade verksamheten dock försvåra användningen av området för det huvudsakliga ändamål för vilket det anvisats i planen. Kommunstyrelsens beslut skulle därför upphävas och ansökan avslås på den grunden på den grunden att de stod i strid med 3 § 2 mom. i marktäktslagen.

Marktäktslagen 3 § 2 mom. och 6 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.